تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - بیا قرار بگذاریم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

بیا قرار بگذاریم

بیـا قـــرار بگذاریــم

پاییـــز به نیمـه رسیـــده اسـت

آبــان شُمــارش ِ معکـــوسش را آغــاز کـرده اسـت

بیـا قــرار بگذاریــم

کافــه های ِ پاییــز دلتنگ انـد

بـاران شــروع به نـواختـن کـرده اسـت

و برگ هـا سَمفــونی ِ شان را خیلـی وقــت اسـت که آغــاز کـرده اند

بیـا , بیـا بهــاری تَرین !

بیـا قــرار بگذاریــم

حـــوالی ِ غــروب , در کافــه ای دِنــج

تــو از دَردهــایت بگـو , مـن از دلتنگـی هایم

تـو از دلبستگـی هایت بگـو , مـن از وابستگـی هایم

تــو از خستگـی هایت بگـو , من از بی حوصلگـی هایم

از گفتنـی هامان که خستــه شدیــم

قَهــوه ای تلـخ با شیرینــی ِ چَشــم هایمان  می نوشیــم

و تا انتهـای ِ کــوی ِ آبــان

نـاگفتنـی هـامان را قـدمَ می زنیـم

تـو از احسـاست بگــو , مـن هم از احسـاسم می گـویم

تـــو از دوسـت داشتـنت بگــو , من هم از دوسـت داشتنـم می گـویم

بَرقـی اگـر از چَشــم هامان رَد شـد

صــِدایی اگـر از قلــب هامان شنیـــده شــد

از کافـه تا آن بلـوار ِ بـارانی را جـوری دیگـر قَــدَم می زنیــم

دستـی گـرم از تــو , آغــوشی باز با مـن

بــوسه ای داغ از تـو , دیوانـه کردنـت تا باقـی عـمـر با مـن

بیـا قـــرار بگذاریــم

این کــوچه ها , این خیــابان ها

این نیمکـت های ِ چـوبی , این بَرگ های ِ بـاران خــورده

قــدَم هــای ِ  مـا را , نَجــواهایِ عاشقــانه ی ِ مـا را

بوسـه های ِ مـا را کـم دارَنــد

بیـا قــرار بگذاریـم

پاییــز را با غــرور و لجبــازی کـاری نیسـت

پاییــز فصــل ِ عــاشقی کـردن هـاست

پاییــز فصــل ِ بــوسه هایی ست که

مـن و تــو به پاییــز و بــاران و

بـُن بَســت ِ کــوچه باغ هایش بِدهکـاریم

بیـا قــرار بگذاریـم ....

 

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 17 آبان 95 ] [ 09:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30