دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تصورات ِ خوب

تـَصـــــوراتَم را

                                  با تــ ــو دوســــت دارم

چـَشــم در چـَشــم شـــدَن ها

                      خجــــالـت کشیـــدَن ها

                                   در آغـــــوش کشیـــدَن ها

                                                                    بـــــــــــــــــــوسیدن ها

رقصیــــــــــدن ها

                        دســت در دســت هـم قــدم زَدَن ها

دیــــــــــوانگی ها

                                             در گـوش ِهم عاشقــــانه نجـــوا کــَردَن ها

تـ ـــ ـــو

           یکــــ حــِس ِ خـوبی

                                                             که در مـــ ــن و با منـــــــی

حســی شبیــه دوســـ ـــــــت داشتـــَن

                                       یا شــــــاید هـم

                                                                   خـــود ِ دوســت داشتــن

حســی که

                  وادارم می کنــد به تَعَمــُــــــــــق

                                                          وادارم می کنـد به فراموشـــــی

سـَرد بودنـَــت غمگینــــــم می کنـد

                                                               نبــودنت دلتنگـــ ــــــــــــــ

بـــــــــــ ــــــــــودَن َ ت امــ ــا ...

                        نـَم نـَم بــــــارانی ست پاییـــزی

                                                که روح خستـــه ام را مَســـــت می کنـد

حسـی خــــــوب بــاش

                 حسی خـــوب بمـــان

                                اگرچـه خیلــــــــی دور

                                                             اگرچـه خیـــلی محـــ ــ ــــال

مـن از خــراب شـدن ِ تَصـَــــــوراتَم

                       مـن از خـــراب شـدن ِ دیــوار ِ

                                    احسـاس های ِ خـوبم

                                                                          می ترســــــــ ـــم

شـب از تنهــایی ام گذشتـــه اسـت

                                    خستــــــه ام ...

                                                  خیلـــی خستـــ ــ ـــه

                                   چشــــــــــــــــــم هایم را در آغــــوش َ ت می بَنـدَم

کــاش فــــــــردا

یا ایـن تصــــــــورات دسـت از سـَرَم بـَردارَنـــد

                    یا تـــــ ـــو

                                                           همــانی باشــی که بـایـد 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم

[ 11 آبان 95 ] [ 01:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]