دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منبعضــی روزهـ ــ ـا هســت

                          که نمی دانــی چـه مَرگـــــ َ ت شُــده اسـت

انگـار که تمـام ِ احســاس های ِ تلــخ را

                                با هـَم آمیختــــــــــــــه اند و

                                                  به خــــوردَت داده انــد

                                                            تا لحظــه هایت را بیمـ ــار کننـد

دَرهـَــم ریختـــه ای

                      کلافــــــــــه ای

                                 پــُـر از سکـــوتی ...


                                          انگــار هیــچ چیــزی حالـَـت را خــوب نمی کنــد

نه شنیــدن آهنگـــی شـــــ ـــــاد

                                       از گــــوشی ِ تلِفُـنـَــت

نه خـــواندَن شعـــری بی قـــافیه

                                        در کتــابی عاشقــانه

نه قـــــــدم زدن هـــای ِ تنهـــایی

                                                           در ایـن پیـــاده روهــای ِ پاییــزی

نـه ...

                       هیــچ کـــدام حالـَـــــــــــــــــــت را

                                                            خــوب نمی کنــد

بعضــی روزهـ ــــــــــ ـا هســت

                     که از ایـن همـــه مجـــازی بــودن ها

                                                                         خستــــ ـه می شَــوی

دلــت یکــــ واقعــی  ِ کوچــَک می خواهــَـد

                                                  به قـَــد ِ یکــــــ آغـــوش

که میــان ِ حـَجــم کوچـک ِ لایتـنـــاهی اش

                                                  تمــام ِ بغـــض هایت را

                                                                                   خالـــی کنـی

همچـون همیشــه

          از آشفتگـــی ِ ذهـــن ِ خستـــه ام

                                                    پنـــــاه می بــَرَم

                                                              بـَر کاغــذ و قـَلَــمی بـی جــان

که ســـال هـاست

             میـان ِ سپیــــدی ِ آغـــوشَش

                                  خـط خطــی های ِ سیـــاهـَم را

                                                                       به آغـــوش می کِشَـــد

 تا شـــاید

               آرام شـَــــوَد

                                                  اِلتهـــــاب ِ ایـن لحظـــــه های ِ بیمــ ـــار


بعضــی روزهـ ــ ـا هســت

                                                   که حالـــَت اصـلا خــــوب نمی شـَـوَد

 

 فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 26 مهر 95 ساعت 20:39 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30