تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - شام ِ غریبــان ِ پاییزی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

شام ِ غریبــان ِ پاییزی


پـــاییـزو

                شمــــــــــع های ِ پاییـــزی

                                             یکــــــــ عــ ـــاشورای ِ پاییــزی

عاشقــــانه در دلــ ــم دعــــــــــــا کـردم

                               با عشـــق آرزوهـــای ِ پاییـــزی

خیمـــه ها را ســــوزاندَنـد

                              پیـــش ِ چَشمـــانم

                                           تــَـر شـُد از بُغـــ ــض

                                                             ایـن گـــــونه های ِ پاییـــزی

در میــان ِ ایـن صَحــن و

                                     نـــَـواهای ِ پـُـر شـــورَش

خامـــوش شــد

                                              یکـــ به یکـــ ایــن شمـــع های ِ پاییـــزی

شــاید

                    به خستگــی ِ قلـــب ِ بـــی تــابـَم

اِستجــــابـَت شـَـوَد

                            در ایـن عــــــــــــــــــــــــاشورا

                                                           آرزوهـــــای ِ سبـــز ِ پاییـــزی

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم


[ 22 مهر 95 ] [ 15:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]