دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

پاییزی زرد تولدی سبز


برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                       پاییــزی زَرد

                                                        غـــروبی نــارنجی

بعـد از ظهـر هایی ســَرد و طولانی

                                    عشـق بازی های ِ برگـــــــــ و بــاد

                                                         بــــوسه های ِ آب دار ِ زمیــن و بـاران

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

ساعـــــت ها را به عقـــب کشیدیــم

                      و دلتنگـــی ها

                                                 زودتــَر از تمـــام ِ ثـــانیه هامان

                                                                                    جلــــو افتـــادند

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                               نفـس بکــِش پاییــز را

                                             ریـه هایت را از عشـ ــق پـُر کـن

دسـت رویـــــــــاهـایت را بگیــر و

                                                                با آرزوهـــا آشنــایشان کـن

به خلـــوت ِ کــوچه های ِ عـــاشقانه برو

                                   آنجـا که عــابران َ ش کنــج ِ هـر درخـت

نجـــواهـای ِ عاشقـــانه شان را

                                      زیـر گــوش هـم زمزمـــه کـرده اند و

برگــــ ها

                                        شاهـــِدان ِ بــوسه های ِ داغ و تـَب دارشـان بــوده اند

خـــــــوش آمــدی پاییــز

                   خــوش آمـدی عــروس ِ نارنجــی پــوش ِ فصــل ها

ای به قـُربــان ِ روی ِ زَردَت

                 که چـون مـن خستـه و بــــی روح اسـت

                                                                 امســـال را

                                                     با مـ ــن کمــــــــــــی مهربــان بــاش

امســال را

                                            عاشقـــانه اش کـن

عشــــ ــــق از تـــو

                       عــــاشقی با مـــن

                                                    لــب از تــو

                                                                     بـــوسه با مـــن

                       آغـــوش از تـــو

                                                        هــم خـــوابی های ِ تا به سحــر با مـــن

مرگـــــــــــــــ ِ تنهــایی های ِ سه فصــل با تــو

                                              تولـــد ِ عــــاشقانه های ِ آرام ایـن فصـــل با مـن

بیـا و توافـــق کـن

                                                    و امضـــایت را

روی ِ آن برگــــــــ ِ زَرد ِ افتــاده

                       در ابتـــدای ِ خیــابان مِهـــر

                                       نرسیـده به کــــوی ِ آبـــان

                                                              در بـُن بَســـت ِ آذر

                                                                                    ثبــ ــــ ـــت کـن

به خــدای ِ چهـــار فصــل قَسـَـــم

تنهــا قــَدَم زَدن

                    روی ِ ایـن سنگــــ فـــرش های ِ پـــاییزی

                                                         با دســت هایی ســَرد و

                                                                                    روحـی خستـــه

هیـــچ پــاییزی را عاشقـــانه

                             و هیـــچ آدمــی را

                                                             دلتنگــــــ ِ پاییــز نخواهـَـــد کرد

بیــا توافـــــق کـنیم

                                   ایـن پـــاییز

                                                پــاییزی دگـــَر شــَوَد

                     بیــا ...

.

.

.

یکــــــــــــ بـار ِ دیگــر

                          بوســـه ای می زنـــم

                                               بـَر سَـر انگشــت ِ احســـاستان

که سالــی دیگــر را ایـن چنیــن مهربـــانانه

                                                          کنـار مـــن و دل نوشتـــه هایم بودیـــد

امســال هــم

             هفــت سالگــی

                                                        جـاده ی احســاسم را

کنــار شمـا

           و با عشــق از مهــری که

                                             در قلبــــم جـــاودانه کـــرده اید

                                                                                 جشـــن می گیـــرم

سپـــاس  از  تمــام ِ ثـــانیه های ِ بودنـتـــان

                                                                   که دلگرمــــم کرد به نوشتـَـــن

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 1 مهر 95 ] [ 00:07 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]