تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - بگذر تابستـان

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                   کســـــی باشـد

که دســـت در دستـــان َ ش

                                     تمـــام ِ ایـن راه را

                                                               با قـَـــدَم هـایتان شـِمــاره کنـی

دستـــانش را بگیــری و

                 تا بـــالای ِ آن پلـ ـ ــ ـه ها

                                پـا به پـــای َ ش بــــِــدَوی و

                                             صـــِدای خنـــــده هایت

                                                                           عاشـــق تـَرَش کنــد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                                کســــــــــــی باشـد

که بــی هــَــوا به سینـــه اش بِکـــوبی

                                         او را به کنــاری کشــی و

                                                     در حِصـــار ِ آغـــوش َ ش جــان دَهــی

و از حـُــرم ِ نفـــس هایش روی ِ تَنَــــت

                      روح ِ زخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــی ات را

                                     تا فلک الافلاکـــ ِ یکـــ بـــوسه به پــــــرواز دَر آوَری

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                      کســـــــــــــــــــــــی باشـد

                                                      که دوســت داشتـَــن را بـَلــَـد باشـد

که چَشـــم هـایش

                                   گــُـواه ِ مـــــاندَن َ ش باشد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                        کســی باشـد

که با وجــــود ِ تمــام ِ

                                    خستگــی ها  و

                بی اعتمــادی هایت به آدم هــا

                                           روح ِ زندگــی را دوبـاره به تـ ـــو بازگــــردانـَد

که با وجـــود ِ تمــام ِ

                  نه گفتــــن ها و نه شنیــــدن ها از تـ ــو

                                                           پـای ِ دوسـت داشتــَن َ ش بمـــانـَد

بمــــانـَد و دیگر نَـــرَوَد

گاهـــی آدم

                                 چه چیـــزهای ِ ســــاده ای را می خواهـَــد که نـَــدارد ...

اینجــــا

در ایـن غـــروب ِ گـرم شهــــریوَری

                                   نه حسـی بـرای دویـــدن اسـت

                                                       و نه حوصلــــه ای بـرای قـَـــدَم زَدَن

بــگذَر تـابستـــان

                                       تمـــام شـو

که در ایـن عصـــر ِ تنهــــایی

                                کـاری از دسـت ِ شهریـــوَرَت بـرای مــ ـن بـَر نمی آیـَـــد

بــگذَر ...

                    که پاییــز حــال ِ مـرا بهتــر می فَهمـَــد

.

.

.

بیـا پاییـــز

             بیـا عـَـــروس ِ فصـــل ها

                             بیـا که ایـن " مــ ـن " با تـــو حـــرف های ِ نـاتمــامی دارَد

بـرای ِ گفتـــَـن

                     و اشکــــــــ های ِ زیــادی بـرای ِ بـــاریدَن

بیــا ...

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 20 شهریور 95 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30