دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

نگاه ها


نگــ ــاه ها

               قصیـــده هـایی بُلـَنـــد َ ند

که بـرای خـــــوانـد َ نـِشان

                                  باید با چـَشـم ِ دل بیـــآیی و

                                                                               بخـــــوانی

از امتـــــداد نگــــاه مـ ــن

                                       تا رویــــاهـا

                                                         رنگیــن کمـــانی ست از آرزو

و آرزوهــ ــ ــا

                        مشاعـــره ی چشـــم هایی ست که

قصیــــــــــــــــــده ها را

                                                     با عشــ ـــق می خـوانـَنــد

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه از خــودم

[ 11 شهریور 95 ] [ 03:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]