تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - بی حوصلگی های ِ مــن

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

بی حوصلگی های ِ مــن

این روزهـــا نه خــوبم نه بــد

لحظــه هایم را که بتکـانی

از خاکستـر ِ بَرخواستـه از دقــایقش , چیـزی جز بی حوصلگــی

بَر زمیـن ِ روزگـارم نمی نشینــد

این روزهـا آن قــدر بی حوصلــه ام که

نه چیــزی حالـم را سَـر ِ جـایش مــی آوَرَد

و نه چیــزی شُکـی به آن وارد می کنــد

حــس ِ زن ِ آبستــَنـی را دارم که

بعضـی چیزها حالـش را بـد می کنـد و

مُــدام از آنهـا دوری می کنـد

این روزهـآ حتـی حوصلــه ی خـودم را هـم  نــدارم

دوسـت دارم دور شـوم

دور شـوم از ایـن روزمرگــی ها و زندگــی کردن های ِ پــوشالی

دور شـوم از آدم هــا ...

دور شـوم از مجــازی بـودن هایی که

دنیــای ِ واقعــی را از مـن باز ستـاند

این روزهـا هــوای ِ شهـر گـرم اسـت

هـــوای ِ دل ِ مـن امـا سـرد !

سـرد شـده ام , آن قــدر سـرد که گرمـای ِ هیـچ آغــوش

و نَفَسـای ِ هیـچ بـــوسه ای , گرمم نمی کنـد!

بیــزارم از این حـال

از حالی که خـودت نمی دانی دَردت چیســت !

نه دلــت گرفتــه اسـت نه دلتنگــی و نه دل شکستــه

امـا انگـار جسـمت ناتــوان اسـت

و چیـزی روحـت را به عالــم ِ بَرزَخ بُـرده اسـت

گـــویی به کُمـآ رفتـــه ای و

هر روز شـَرَیـان ِ نبــض ِ بی حوصلگــی ات کمتـر می شـود

این روزهـا نه حوصلـه ی حــرف زدن دارم

نه حوصلـه ی دوست داشتن و دوسـت داشتــه شــدن

این روزهـا دلــم کمی سکـوت می خواهـد

و قَدَم زدن روی ِ سنگ فــرش ِ خیـابانی بی انتهـا

و بـارانی که بـِبـارَد و بِبـارَد و بِبـآرَد ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 13 تیر 95 ] [ 00:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30