دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

رازمـــ ــن

          قلـــ ــم

                                          کاغـــ ــذ

دستــی که از بــی حســی

                                             دل به دل ِ نوشتـَـــــن نمی دهـــَــــــــد

افکــاری مغشــــــوش

                         که نظــــم ِ واژه هـــا را

                                                   روی ِ کاغــــذ بَــر هـم زده انـــد

قلبی که دَرد می کند

                           دلـــی که نمی دانــد خوشحــــال باشـد یا غمگیـــن ؟!

و شـــــــانه هایی که

                         تـــوان ِ حمـــل ِ ایـن دَرد را نــدارد

آه خـ ـــدا .....

                                چه می کنــی با مـن ؟ چه می کنــی با ایـن دل ؟!

در  گلویــَـم رَعــــدی ست

                                    در چشــــم هایم بــــاران

در دل امـ ــــ ـــ ـا

                      سنگینــــی فــاش ِ یک راز

                                                               رازی به نـام ِ عشــق

اینکـــــــــــ ...

                  در ایــن نیمـه شــب ِاردیبهشتــــی

                                            پـــرده از ایـن عشـــق برداشتـــه شـد

عشقـــی که عشــ ــق بـود

                   عشقــی که سـال ها با مــن بـود

                                       کنــار ِ مـ ـــن بـــــــــــــــود

                                                   هـم پـــای ِ مــ ــن بــــــــــــــــود

                       و مـــن ســــال ها از بـــــودنش بـی خبـــر بـــودم

دلگیـــرم از او که خامــــوش بـود

                                دلگیـــرم از خـــودم که ندیـــــدم

دلگیـــــرم از ایـن روزگـــــار

               که چرخـــش ِ چـــرخ ِ گـــردون ِ عـــاشقی اش

                                           هیــچگاه به کـــام ِ دلـــم نمی چـــــرخد

حـــ ــــال

            مــن مانـــــــده ام و

                 ســراب ِ ایـن شـب اردیبهشتــــی

و کـــاری که از دَســــــ ــــــــت ِ مــن

                                               بـرای ایــن عشــــق بــَر نمی آیــــد

و قلبـــی که تا ابـــ ــد عشــــق او را

                                           گوشـــه ی قلبــــش سنجــــاق می کنــد

تا همیشـــــــه در خاطـــرش بمــــاند

                     عشـــــــــــــــــــــــــق یعنـــی او

                                        او که ســــال ها تنهـــا بـــود

                                                      امــا تنهـــایم مگـــذاشت

کــاش ایـن راز

              همــان ســـال ها پیـش بـَر مَلا می شــد

کــاش مـــن نیــز چــون تــ ــو

                                                        عـــاشـق ِ تــ ــو می شُـــدَم

کــاش در دنیــــای ِ دیگــری می دیدَمـَــت

                                         کــاش با تـ ـــو عشـــق را می شناختــــم

کــاش زمـان به عقــب بـاز می گشــت

تـ ــو همـــان تـــو بـــودی

                           مــ ــن همــان مــن

                                           و عشـ ـــق  حقیقــــــت ِ رویــــایی ِ مــا

و به گمــــــانم آن زمـــان

                                                  مـــــــــن

                                  مشهــــورترین شــــاعر ِ ایـن شهــر می شــدم

شـــاعری که

                شاعــــرانگی هایش را

                                از عشــق تــ ـو می گرفـت

و مضمـــون تمـــام ِ شعــــرهایش

                           بوســــــــــه های ِ شیریــن ِ تـــ ـــو

                                                در خَلســــــــه های ِ شبــــانه بــود

 

 


 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم
[ 25 اردیبهشت 95 ] [ 23:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]