دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

مرگ مرغ عشـقدســت ِ اتفــــاق

                   امـ ـ ــــ ــــروز

                                          غــــافلگیــرم کـــرد

مـ ـــن

           چشــــم هایی بـُهــت زده

                     یکــــ عکــس عــاشقانه ی ِ دونفــره

و هـــــــــــــــزار علامـــت ســـوال

                                                              که جــــوابی برایـــش نبــود

از ورای ِ ایـن شیشـــه

                       از پــس ِ ایـن گــــوشی ِ بـی جـان

                                      می شــد عشـ ــق را در چشـم هایشان دیــد

عـــوض نشـــده بـود

               همــان چشــم ها

                          همـان دســت ها

                                           همـان نگــاه ها

دســـت هایش را دور ِ کمـــرش حلقـــه کــرده بـود و

                                              با عشــق او را در آغــــوش کشیـــده بـود

و دخترکــــــــ چه عــــاشقانه

                     سـَر بـَر سینــه اش گذاشتــه بـود

                                                            و چه مهربـــانانه

                      دستــان ِ گــرم و انگشتـــان ِ لاک خـــورده اش را روی پــایش

به عکــس عاشقــــانه شان

                                  خیـــره شـده بــودم که

اســـب ِ ســَر کـِـش ِ خاطـــــــــره رَم کــرد و

                                                            تا قعـــر ِ خاطـــره ها تــــاخت

پیـــاده به دنبــــــــــــــــــــــالش گـَــز کــردم  راه را

             تــــاخت

                           تـــاخت

و جـــایی میــان ِ دَشتستــــان ِآغـــوش و بـــوسه

                                                                           ایستــــــــ ــــــــاد

چشـــم هایم را بستــــم

دیـــدن ِ آغـــوشی که دیــروز مـــال مـ ــن بـود و

                                 امـــروز مـــال ِ دیگــــــــــــــــــری

                                                                  دیدنـــی نیســت

                                                                       از یــاد بـــُردنی ست

چه وقیحــــی مرغ عشــــق

                                                   چه وقیحـــی که

                                   در آغـــوش افتـــادَنـَت با دیگـری را جــار می زنـی

امـــ ــروز

           بعـد از گذشــت ِ ســـال ها

                               بــاری دیگــر در این دشتستــان

تــو را از ذهــن و قلــب و روحـــم

                                                                         پـاکــــــــــ می کنــم

و خاطــره هایت را

               در هیــــزُم ِ وِقــــاحتـَـت

                                        به آتـــش می کشـــم

                                                           و از خــاکستـر ِ خاطـــره هایت

تندیســی می ســازم

                                                  به نـام ِ فرامـــ ــ ـــ ــوشی

خـــــداوندا !

            می دانـم در پـس ِ هـَـر اتفــاق

                              حکمتـــی نهفتـــــــــــه اسـت

                                            می دانــم ایـن نیــز آزمـــون ِ دیگـــری ست

امـ ــا ...

          امـا دیــدن بعضـــی چیــزها

                            آدم را عــــذاب می دَهـــَد

و وِقــــاحـَت آدم ها را در در نظـــَرَت بیشتــر می کنــد

                             هــَر چنـد دیگـر نه احســـاسی به او باشــد

                                                                           و نه نیـــازی ...

بخشــــش

            چیـــز ِ خـــــوبی ست

                                            مــن نیــز بخشیـــ ــــــ ـــــدم

امــا ..

                اگـر بنــا باشــد

                                             آدم ها را همیشــه بخشیـــد

                      تکلیـــــف ِ دل ِ آدم هــــای ِ ســاده چه می شــَوَد؟!

به راستـی جهــان تـــو

                                    جــایی بـرای ِ دل هــای ســـاده و بخشنـــده دارد؟!

و مـ ــن ...

                                  فکـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـر می کنــم

خوشبخـــت نخواهـــد شـد انســان

                                           مــــادامی ِ که دلــی را شکستــه باشــد

 

 

 

فاطیـما نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 5 اردیبهشت 95 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]