تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - بهار من

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
روزهـــا را به شـب

                              شــب ها را به صبـــح

                                                            ساعــــت ها را به دقــــایـق

و دقــــایق را به ثــــانیه ها رســــ ــــــ ــــاندیم

گـاه خندیـــــدیم

                                    گـاه گریستیــــم

روزهــــــایی را با خیـــال

                            سفر کردیم تا خورشید

                                             شــب هایی را با رویـــا

                                                               زندگــــی کردیــم تا مـــاه

ساعــاتی را با تنهــایی

                             گذراندیـــم تا اشـــک

                                              دقـــایقی را با لبخنـــــد

                                                             سپـــری کردیـــم تا لحظـــه

و ثـــــانیه هایی را با یــاس

                                به انتهـــا رسانیــــدیم تا حســــرت

و ایـن چنیـــن

                                                  دفتــــر ِ یکــــ ســـاله مان را بستیـــم

نـَم نـَم َ ک به استقبـــال بهــار می رویــم

                                        به بهــاری که با دل هـــایمان مهــربان باشـد

به بهــاری که

فروردیــن و اردیبهشــــــــــــت و خـــردادش

                                    نـــوید دهنـــــــده ی ِ روزهــــای ِ خـــوبی باشــد

بهـــاری که روزهــــایش با لبخنـــد

                                         به شــب برســـد

                                                   و شــب هایش با آرامـ ــش به روز

به بهــاری که شـــروع َش

                                            آغـــاز ِ صلحـی جهــانی باشــد

به بهــاری که

               در کوچــه ها و خیــابـان هایش

                                        کودکـــی سـَری گرسنــه بـَر بـــالین مگــذارَد

دختـــری از سَــر ِ فقـــر

بِکـــــــــــــــــارت َ ش را به حــراج نگـذارد

                   و پســری از روی هـــــَوس مـــردانگی را زیــر ســوال نَـبـَــرَد

به بهـــاری که آموزگــــاران َش

                   عشــ ــق و وفـــ ـــاداری را

                                      سَـر مشـــق ِ هـَر شـــب ِ شاگــــردانشان کننـــد

تا دیگـــر دلــــی از سَــر ِ بـی وفـــایی معشــــوق

نشکَــــنَـد

                   نســــــوزَد

                                      نمیــــــرَد

به بهــــاری که آغـــــازَش

                              پـــایـان ِ تمــــام ِ غــــم ها باشــد

                                                     پـــایـان ِ تمـــام ِ دلتنگــــی ها ....

بهـــار ِ مــن !

                   خـــــوش آمـــدی

                      رسیــدنت بخیــر

و آغـــــازَت

                       پـُـر از اتفـــاق هـای ِ خـــوب و سبـــز

                                               بــرای ِ مــن و تمــام ِ مــردم ِ کشـــورم

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 1 فروردین 95 ساعت 10:30 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30