تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - سالگرد ِ کوچ ِ پــدر

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

سالگرد ِ کوچ ِ پــدراسفنــ ـــد آمـد

                                  بــاز هـم همــان حـــال و هـــــَـوای ِ همیشـــــــــه

همـان دلهـــــــــُره ها

                                همـان دلتنگــــــی ها

                                                                     همـان بغـــــض ها

اسفنــ ـــد که می آیـــد

انگـار چیــزی چنگــــــ می زنــد دلـــــــم را

                        بی اختیـــار می آیــی و می نشینـــی میـان دلتنگـــی هایم

با همــان لبخنـــد ِ همیشــه

                                             با همــان آغـــوش ِ بـاز

آن زمــان دیگـر اشــــک های ِ مـــن اسـت

                                      که بـی اختیـــار می ریــزند بــَـر گــــونه هایم

بیــزارم از تـــو اسفنـــ ـــد

                           بیـــزارم از تـــــو و

                                             تکـــ تکــــ ِ روزهــــایت

که تقــویم ِ فصـــل ها و روزهـــایم را

                                                         با رفتــــن َ ش بهـــم ریختـــی

بیـــزارم از تــــو اسفنــــ ــد

                                 بیــزارم از تـــو

که آمـــدن بهــار

از انتهــای ِ کـــوچه های ِ زمستـــانی ات هـم

                                       دیگـر تـــو را در قلـــب ِ مـن زیبـــا نمی کنــد

چقــــدر دلـــ ـم برایـت تنــگ اسـت پــــدر

                                                     چقـــدر نیستــی

مــــــن

            هنـــــوز هــم

                              بعـد از دوازده ســال یتیمــی

عـــادت نکـرده ام به نبــــودن َ ت

                      هنـــوز هـم ایـن خـــانه بـی فــــروغ اسـت

                                        هنـــوز هـم جـــای ِ رفتـــن َ ت دَرد می کنــد

پـــــدر !

نمی دانــی چه سخـــــت اسـت ایـن نبــــــــودن

بعـــد ِ تـــو

                        دیگـر هیـچ چیــز حـــال و هــَـــوای ِ آن روزهــا را ندارد

بعـــد ِ تـــو

             امیــــد رفـــت

                     آرزو در قـفــــس حَبـــس شـد

                                              شمعــــدانی ها خشکیـدنـــد

مــ ـــادر پـَژمـــُــــــــــــــــــــــــــــــرد

                                                                و مـ ـــن  شِکستـــَــــم

بعضـــی دَرد هـــا آن قـــدر بزرگــــ اسـت که

                                        هیـچ مُسکنـــی ِ بـرای ِ التیــــــام َ ش نیسـت

نه گـــُذَر ِ ســـال ها تنهـــایی

                             و نه کهنـــه ی شـــدَن َ ش

                                                      هیــچ چیـــز آرامَــــش نمی کنـــد

و تــ ــو ...

                     آن دَرد ِ بزرگـــــــــــــ ِ مـــن ی

                                             که هیـــچ گـاه خــــوب نخواهــــَـــد شـد

 

  

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه از خـــودم


[ 10 اسفند 94 ] [ 01:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]