تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - عشــق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عشــقای غــــریبه

            بگــذار امــــ ــروز

                   در روزگـــار ِ بــی عشـ ــق

                                           بــی پــَرده  با تـــو از عشـ ــق بگــویم

مـــ ــن !

آغــــوشم را بـرای تــــو کنــار گذاشتــــه ام

                                                                   حتــی بــــــوسه هایم را

شـــ ـــاید روزی

             در عَصــــر ِ آغــــوش و بـــوسه

                            در روزگــار ِ عشـــق های ِ مــ ـاندگـار

                                                         یکدیگــــر را پیــدا کردیــم ...

مــن !

                             به بـــــازوانم قـــول ِ تـــو را داده ام

و سکـــوت ِ لـــب هایم را

                                            با وَعــــده ی ِ لـــب های تــو آرام کـــرده ام

مــ ــن !

شـب های ِ تنهـــایی ام  را

                                            روی ِ چشــــم های ِ تــ ــو تنظیـــم کــرده ام

سـاعــت ِ دلتنگـــی

                وقتـــی از نیمـــه ی ِ چشــــم های ِ تــــو می گــذَرَد

                                                              حـالـم خــراب می شَــوَد

آن زمـــان

         رویــاهـا چشمــَک می زَننــد

                                        خیـــــ ــــ ــــال

                                                     دســت ِ احســـاس هایم را می گیــرَد

شــب فـــــروغ  َ ش را کــَم می کنـد

                         مهتـــاب بــَذر نــور ِ ماهتـــابی اش را به رویـــَم مـی پـــاشـَد

و مـ ـــاه ...

درسـت بالای ِ ســــــــَرَم می ایستـــَد

                                                  در صـــورت َ ش تــــو را می بینـــم

نزدیکــــــــــــــــــــــــــــــ می شــَوی

                                              نزدیکـــــــ تــَر

مــــن

                 تــــــــو

                             نفـــس هایی که دیگــر نبضـــشان دســت ِ مــ ــن نیســت

تــَن هایی که عـــُریــانی اش تـــو را تـا مـــرز ِ جنـــون

                                             و مـــرا تا نهــــایت ِ دیـــــــوانگی می بَــرَد

چشـــم هایی که خـُمـــار َ ند

                       لــب هایی که از عطــَش ِ عشــــق

                                اســب ِ شهــ ـــوَتـشان رَم کــرده اسـت

                                          دســت هایی که دور ِ کمــرم حلقـــه شــده اند

و گــَردنبنـدی که

             از پیــچ و تــاب ِ عشــق بــازی های ِ مـــا

                                                          راه َ ش را گـُـــم کــرده اسـت و

میــان قــــوس ِ انـــدام ِ مــ ــن

                  در حـــد ِ فاصـــل ِ دســـت های ِ تــ ــو

                                                                          گیــر کَــرده اسـت

درســت مثــل ِ مــــــ ـن

                                                که گیـــر کــرده ام میــان احســـاس هایم

مــ ــن !

               به قـلبـــم

                                             به روحـــَــم

به احســــــــــاس هایم

                                  قـــول ِ یک زندگـی ِ عاشقــانه را داده ام

آن قـــَدر عاشقـــــــانه

                             که میــان ِ تــار و پـــودَ ش

                                                            جــایی بـرای هــَـــوَس نبــاشد

پـس اگـر روزی آمـدی

                              با دل بیـــا

                                                 و با عشـ ــــق بمــان

                                    که زیبـــاتـَر از عشــق خــود ِ عشـ ــق اسـت

و آن زمــان نه به خـــود

                                     که به تــ ــو قـــول خواهـــَم داد

یک دستـــَم لای ِ مــــوهای تــ ــو باشـد

                                                     و دـست ِ دیگـــرَم

در حــال ِ نوشتـــن ِ مثـنــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــوی های ِ عاشقــــانه ام بــرای تــ ــو

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

آرزویـم برایتـان یک زندگـی با عـشـق اسـت. ولنتــاین و سپنـدارمذگان ِ تـون مبارکــ گــُلای مــن


[ 24 بهمن 94 ] [ 12:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]