دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تولـدم مبارکمــن بانـــوی ِ دی ام

                      زاده ی ِ زمستــــان

                                                 هـَم رنگـــــــــ بـــَرف

                                                                       عَجیــن شـ ــده با سرمـــا

گاهــی سَــــردَم

                                  همچـــو قندیـــ ــل هـای ِ یــَخ بستــه در غـــاری مَتـــروک

و گاهـــی گـــَرم

                   چـون شُعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه های ِ آتـــش در کلبـــه ای مَحـــزون

آبــی رنــگ ِ مـــورد ِ علاقــــه ی ِ مــن اسـت

                                             سفیــــد رنــگ ِ زندگیـــــم

                                                            و خاکستـــری رنـگ ِ لحظــــه هایم

از میـان گــل ها

                 نرگـــس ها را دوســت مـــی دارم

                            همــان نرگــس هایی که شبیـــه ِ مــَن اند

                                                              پـُر از شـــــوریدگی و یکرنــــگی

مهربــانی پیشــه ی ِ مـــن

                                                              و صداقـــَـت آیینــه ی ِ مــن اسـت

مــن بانــــوی ِ دی ام

                                      سرشـــار از احساسـات

که گـَــر بخواهـَــم

                  پــُر از شَهــــوت ِ دوستـــت دارم هــا می شَـــوَم

و گَـَـر نخواهــَـم

                                                 سَـــرد می شَــــوَم چـون عصــــر ِ یخبنـــــدان

گــَه گــاه می نویســـــم

                         از دلـــ ــــم

                                    از عشـ ـــــق

                                                     از غــ ـــــم

                                                              از دلتنگـ ـی

از رویــــاهایی که می بافـــم

                                                تا هــم قـــَد ستـــاره ها شَـــوَند

از آرزوهـایی که همـراه ِ قاصـدک ها

                                                               فــوتِـــشان می کنــم تا آسمــــان

مــن بانـــوی ِ دی ام

                                             زاده ی چهـــارمین فصــل ســال

که دیـــری ست تمــام ِ بـــاورهایم

به تمــام ِ آدم هــا و ایـن عصــر و ایـن زمـــانه

                                                 همچــون زمستــــــان

                                                            رنــگ باختــه اند و یــخ بستــه اند

دیگـر نه کســی شـــوری در مــن به پــا می کنـد

                                                        و نه چیـــزی مرا به وَجـــد مـــی آورَد

مـ ــن جــایی میـان ِ بــودن و نبــودن

                                دَفـــــن شــده ام

                                                                جــایی میــان کودکـــی و پیــری

و از ایــن میــان

                           جـــوانی همـان صفحـه ی زیبــایی بـود

                                                        که از کتـاب ِ زندگـی مـــن حذفــــ شــد

تقــــویم زندگــی ام

                           بــاری دیگــر وَرَق خــورد

و امــروز نه از سَــر ِ شـــوق

                                  که از روی ِ تکــــرار

                                                        به عــــادت هــَر ســال

جشــن می گیـــرم تولــ ــدم را

                                                         کنـار ِ آنهــایی که دوستــَم می دارنـــد

و لبخنـــدی می زنــم به مهـــر

                                   به خاطـــر ِ آنهـــایی که عاشقـــانه دوستشــان مــی دارم

               تولـ ــدم مبـارکــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ

 

 


 

فاطیمـا نوشـت: دل نوشتــه ای از خــودم
[ 6 دی 94 ] [ 01:05 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]