تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - دلم برای تو تنگ است

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دلم برای تو تنگ است


دلــــم برای تـ ــو تنــگ اسـت

                                و ایـن را نمی تــوانم بگـــویم

مثـل نسیــم که هـَر روز صــورت ِ پنجــره را

                                                       نـــَــــوازش می کند و حرفـــی نمی زَنــَد

مثـل مهتـــاب که هـَر شـب از کنــار مـ ــاه می گــُذَرَد

                                                   و سکـــوت می کنـد

مثـل ستـــاره ها

                            مثـل یــاس ها

                                                       مثـل بنفشـــه ها

دلــــم بـرای تـ ـــو تنــگ اسـت

                                           و ایـن را به خــــود ِ تــو هـم  نمی تــــوانم بگــویم

آن قــــَدر دوری از مـــ ــن

                                         که دیگــر دسـت آرزوهـــایم به تـــو نخواهنــد رسیـد

دلـــم برای تــ ــو تنــگ اسـت

                              بـرای چشــــــم هایت

                                                        به وقــــت ِ دلتنـــگی

بـرای دوســـت داشتــَنــَت

                                                      به وقـــت ِ خستگــــی

دلـــم بـرای تـ ــو تنـــگ اسـت

                                       بـرای دسـت هـــایت

                                                                          که سهم دست هایم نشد

بـرای آغـــــوشت

                               که پناه خستگی هایم نشد

بـرای بـــوسه هایت

                                    بـرای نـــوازش هایت

                                                                       بـرای ....

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

و ایـن را به خــــــــــــــدا هـم نمی تــــوانم بگـــویم

                                                             چرا که تو ممنوعـــه ای

خواستـَنــَت

                        داشتــَنــَت

                                          به نام صـــدا کـــردَنـَت

حتــی دلتنگـــــ شدن برایــت

                                                  ممنــــوع اسـت

و ایــن نهـایت ِ ویــرانی ست

                                   بـرای مــــــن

                                               کـه دیــــر تـ ـــو را پیـــدا کـردم

                                                                            و زود از دستــَت دادم

و بـرای تــو که سـال هاست دیــر کـرده ای

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

                                             و ایـن را تنهــا عاشقـــان ِممنـــوعه می فهمنــد

تـــو ای ممنــــوعه تـَرین

                            دلــــم بـرای تــو

                                               بـرای عطـــر تـَنــَت

                                                                     بـرای عاشقـــانه هـای ِ آرام

همیشــه  تنگــــــ خواهـــــــَد شـد

                                                      با ایـن همــه

نسیــم می وَزَد

                مهتـــاب نـــور می پــاشـَد

                                   ستــاره ها چشمــک می زنَنـد

                                                               یــاس ها و بنفشـــه ها می رویَـنـد

و مـ ــن  نیـز به زندگــی

                                         ادامــ ــ ـ ـــه می دهــم

امـــا ...

                                       دنیـــا به مــن آمــــوخت

اینجــــــا تنهـ ــ ــ ــایی

                                              سکــــانس ِ آخـــر ِ تمـام ِ عــــاشقانه هاست

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم[ 14 آبان 94 ] [ 16:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]