دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حال ِ پاییزی ِ من


سخــــت اسـت

                       که هـــم پــاییـز باشـــد و

                                                             هــم هـــــــــَوای دلــــت اَبــــــری

سخـــت اسـت

                      هــَر روز

                                                اَدای ِآدم هــــــــــای ِ شـــ ـاد  را در آوردن

سخـــت اسـت

                    خندیـــــــــدن

                                به وقـــــت ِ گریستــَن

سخــــت اسـت

                              فـــرو دادن ِ بـُغـــ ـــض

                                                            وقتـــی از شـــدت ِ گریــــه پــــُری

سخـــت اسـت

                   بیهـــــوده زیستـــَن

                                  در دنیـــایی که تمــــــام ِ نگــــاه ها خیـــره به تــ ـــوست

سخـــت اسـت

               به خـــدا سخـــت اسـت

                                      ایـن بی حوصلــه گی های هـــَر روزه

که شـَرَیـــــان ِ زندگـــی را

                                                               در مـــن قطـــــــع کــرده اسـت

خستــــه ام ..

              از بــــازی های ِ دنیـــا

                                          از خـــــودم

از "مـــن " ی که هـــَر روزَش را

                                        با هـــَراس ِ از دســت دادن ها می گــــــذرانـَد

از لحظـــه هایی که با تَشـــــــــویش می گذرنــــد

                         از روزگــاری که ســازش هیــچ وقــت با دلــم کـوک نمی شــَوَد

کجـــایی پـــاییـز ؟!

               کجـــاست رقـــص ِ برگ و باد َ ت ؟!

امشـــب در کـــدام جشنــــــواره

                                        سمفــــونی ِ برگـــــــ ریـزانـَت را اجـــرا می کنــی؟!

امشـــب

            در کـــدام کوچـــه ؟!

                            در کـــدام خیــــــابـان ؟!

                            در بُــن بَســـت ِ کدامیـــن کــــوچه بــاغ خواهـــی رقصیـــد ؟!

کجـــاست بـــــــــاران هــایت ؟!

                                           امشـــــــب

زیـــر ِکــدام درخــــت ؟!

                            روی ِ کـــدام  زمیــن ؟!

                                         به وسعـــت ِ کدامیــــن دَرد خواهـــی بــــارید ؟!

به مـ ـــن بگــو ...

                     به مـــن بگـــو که ایــن مـ ــن

بـُغـــض های ِ فـــرو خــورده ی ِ

                                                     بسیـــاری دارَد

                                                                                 بـرای باریــــدن

و حــرف های ِ نـا گفتـــه ی ِ زیـــادی

                                                    بــرای نگفتـــن

و دل شـــ ــ ـــ ـــــوره های ِ عجیبـــی

                                                                                  بــرای شـُستــَن

دلــــــــم گرفتــــه اســت پــــاییـز

                               لَحــن ِ امشـــب مـــــــن

                                                لَحــن همیــن بـرگ های ِ خشکیـــده  اسـت

و لهجــــه ام

                             لَهجـــه ی ِ بـــاران هایـَت

                                                             و نـا آرامـــم چـــون هــــَـــــوایت

به خـــــالق ِ رنگـــــــــــ هایت

                                       بگـــــــــــــــــــو

قرمــــزی شـــال ِ سَــرَم

                                و سُرخـــی لـــب هایم

                                                      تنهــا نقــــــابی ست بـرای آدم هـــایش

به او بگــــو

                        خـــود

                            دَرد را

                                                                از چشــــــــــــم هـایم بخوانـــَد

و آرامــَم کنـد

                          آن گـــــــــــونه که گــــویی

                                         آرامـــش هیـــچ گـاه از ایـن خـــانه نـَرفتــــه است

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم
[ 25 مهر 94 ] [ 16:01 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]