تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - دوباره پاییز و سالگرد ِ ششمین فصل ِ نوشتن من

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دوباره پاییز و سالگرد ِ ششمین فصل ِ نوشتن مندوبـاره پـــــاییز

                            دوبـاره خِـش خـِش ِ برگـــــ ها

                                                                  دوبـاره بـــــ ــــوی ِ خــاک

                          دوبـاره بــــاران های ِ مستــــانه

دوبــاره خیســـی ِ سنــگ فـــرش ها

                         دوبـاره قـــدم زدن هـای ِ تنهـــایی

                                                                 دوبـاره روزهــــای ِ کـــوتاه

دوبـاره شــب های ِ ســَرد و طــولانی

                         دوبـاره غـــــروب های ِ نــــارنجی

                                                        دوبـاره دلتنگـــــی های ِ نفـس گیــر

دوبـاره مــــــ ــن

                     دوبـاره تــ ــو

                                          دوبـاره خیــال

                                                              دوبـاره رویـــا

                                                                              دوبـاره عشــــق

دوبـاره مَستـــی

                                    دوبـاره جنـــون

                                                                         دوبـاره دیـــــــوانگی

چه میکنـی پـــــاییز ؟!!

                                       هنـــــوز نرسیــده از راه چه میکنـــی با مـــ ــن؟!

چه میکنــی با دلــــم؟!

                          چه میکنــی با ایـن واژه هـــا

که تا حـــــــــرف از تــــو می شـود

                                   رنـگ می بـــــازند و از خـود بـــی خـود می شونـد ؟!

تــــو ...

زیبــاترین هـــارمونی ِ فصــل هایی

                      که با تمـام رنگـــ هایت می شـود

                                      واژه هـــا را بَـر تَـن کاغـــذ رنگـــــــ آمیــزی کـرد

مثـلا دلتنگـــــــی ها را

                           نارنجـــی کشیــد

انتظــــ ـــــارها را

                           زَرد

                                   و عشـ ـــق را

                                                           قـرمـــز

تـــو ...

                   حتـی هــــــــارمونی ِ زیبــایی از رویــاهایی

که می شـــود

                         رویــــاهـای کــــوچک را

                                                    در آن دســت یافتنــی تــَر نقــاشی کـرد

مثـلا دختــری را با شــــال آبــی

                              و رژ ِ لبــی نـــارنجی

                                                                نقـــاشی کـرد

که عابر کوچه ی قلب َ ش

                             تنهـا از سـَر ِ عشـــق چــال ِ گــونه هایش را ســُرخ می کنـد

 

دوبــاره ابـــرهای ِ بـــاران زای ِ خاطـــره

                                                           دوبـاره بغـــ ــض های ِ سنگیــن

دوبـاره دل هـــایی که

                         هــــوس ِ عـــاشقی می کننـد

دوبـاره زخـــم هایی که

                               سـَر بـاز می کننــــــــــد

                                          دوبـاره جــای ِ بــــــوسه هایی که دَرد می کننـد

دوبـاره حســـــرت ِ آغــــوش هایی که

                                                     بـَـر دلـــــــــــ ــــــــــــــــــت می مـــاند

دوبـاره تشـــویش

                     دوبــاره تــَرس

                                       دوبـاره دل خواستــــن ها

                                                                 دوبـاره بــــازی ِ چشــــم ها

                                        دوبـاره باختـــن ِ دل هــا

دوبـاره عطــر کـــوچه بــاغ ها

                     دوبـاره نیمکـــت های خیـــس ِ چـــوبی

                                                             دوبـاره ملـــــــودی ِ عشــــ ــق

                            دوبـاره آوای ِ دوستـــت دارم ها

تــو ....

                    آدم را هــَـوایی می کنـی پـــاییز !

هـــَــوایی ِ هَوایـی که

                         هـــَوایش حــال و هــــَوایِ دلـــت را

                                                            یکــــ جــور ِ ناجـــوری می کنـد

و چه اسفناکـــــــــ اسـت

                                                       حــال ِ دلی که دَردَش را نمـــی دانـی

دوبـاره پــــاییز

                         دوبـاره مِهــر

                                               دوبــاره نوشتــن

و دوبـاره تولــد تـو

                                  که با پـــاییز پیـــــوند خـورد

                                                                     ای جــاده ی ِ احســـاسم

بـاز مثـل هــَر سـال

                        با قلبـــی آکنـــده از مهـــرتان

یکــــ بـار ِ دیگـر

                                  بوســــه ای می زنـم

                                                             بـَر سـَر انگشـــت ِ احســـاستان

که سالــی دیگــر را

                            ایـن چنیـن مهربـــانانه

                                         قـــدم بر جـاده ی احساسم گذاشتیـــد

و لحظــه های ِ پاییـــزی ام را

                                                 از نـَم نـَم احســــاستان خیــــ ـــس کردیــد

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 1 مهر 94 ] [ 00:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]