دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منامــ ــــروزم خـــاکستری سـت

                                          خــــــالی ام از

                                                                           احســـاس ها

                                 عاشقـــانه ها

دوستــــت دارم ها

                                          بوســــــــه ها

                                                                        و آغـــــوش ها

امـــــ ـــــروز ها را دوســـت نـدارم

                                                           امیــــــــدم به فـــ ــــرداست

فــــرداهایی که

                           سَهمــم از زندگــی

                                          یک شـ ـــادی ِ بـی وقفـــــــه باشــد

یکــــــ اتـفـــــاق ِ ناممکــن

                                                     که مـرا به خـــــودم بـَرگــــردانَد

که بــی تفــــاوتی را از مــ ــن دور کنـد

                                               که حـــس ِ خفتــــه ام را بیــــدار کـند

آن هنگــــام که

تصــــویر ِ خاکستــری ِ ذهنـــم سپیــد گـَشت

شـاید بــاد بـوی عطـر ِ تـَن یک " تــــ ــــو " را برایـم به ارمغــــان آورد

و فـــردایم با او

                           لبریـــز از

                                             عاشقـــــانه ها

دوستـــت دارم ها

                      بوســــه ها

                                        و آغــــوش ها شد

دوان دوان آمـــدن

                      بـرای رسیــــــــدن

                                   به قصـــد ِ مـــاندن

                                                             چقــــــــــدـر خــوب اسـت

وقتـــــی

                  در انتهـــــای پلــــه های خــــوشبختـی

                                                     منتظـــر مـــ ــن ایستــاده باشــی

تـــ ــــو

                         همــان مــردی که مـــن هـَر روز در رویــــاهام می دیـدم

همـــان قــــَد

                      همــان هیـبــَت

                                             همــان عطـــر

و مــــ ــن

              همــان پـَریچهـــری که تـــو هـَر شـب در خـــواب هایت می دیــدی

همــان چـَشــم

                     همــان گیســـو

                                              همـــان نــــاز

تـــ ـــو

                          از انتظـــــــــارهایی می گویــی

                                                                 که دیــــــوانه ات کـرد

و مـ ــن ...

        از دلتنگــی ها و بی قـــراری هایی می گویــم

                                                                   که مــرا ســــــوزاند

تـــــ ـــــو

                 از مِهـــر می گــویی

و مــ ــن ...

                        از مهربــــانی

                                          که هــَر روز پـُر می کنــد قلــــب هامان را

تـــ ـــو
                   مَســت و خـــراب

                                               برایــم از عشـــ ــق می گویــی

و مــــ ــن ...

                  پــُر از نــاز و نیــاز

                                                            از دوســت داشتـنــــــــــَت

مــــــــن

                   تــــــــــو

                                    گیســــــوانی افشـــان

                                                                        عطــــری تلــــخ

نــازهایی که از حـــرارت ِ عشـــق

                                        پشــت آستیــن ِ لبــــاسم پنهــــان می شـــود

نیـــــازهایی که از هیجـــان  ِ بــــــوسه

                                 از چشـــم های ِ وحشـــی ات سـَر ریــز شــــده اند

و لبخنــدهایی که

                      پشــت نقــــابشان

                                      طـــــوفانی از شیطنــــَت های ِ مستـــانه است

بیــا پاییـــز ...

                           بیــا که مـ ـــن اینجــا

در انتهــــای ِ کــوچه پـس کـــوچه های ِ شهــریـور

                                                            منتظـــر رسیـــــدن ِ تــُواَم

شکـــــــــــــ نــدارم

                           برگــــــ ریــزان ِ تــــ ـــو

                                     و شنیــــدن ایـن سمفـــــــونی گــوش خــراش

و عطـــر بـــاران هایت

                      و تــَب ِ عاشقـــی ِ مـــن و او

                                                               روی ایــن پلـ ـــ ــه ها

هـَر عــــابری را عــــاشق

                                   و هــَر عاشقـــی را دیــــــ ـــــوانه خــــواهد کرد

بیــا پاییـــــــــــز ...

                   بیــا که زیبــــاتـَر از عشــ ــق

شکـــوه آمـــَدن تــــو

                                                        حـــال ِ مــرا خـــــوب می کنـد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت: دل نوشتـــه ای از خـــودم

نوشته شده در 18 شهریور 94 ساعت 15:15 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30