دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


قـَــــــــــرارمان

                          امشـــ ــــب

                                          در خــــواب های سیـاه و سفیــد مــ ــن

در همیــن اتــــاق

                    رو به همیـــن پنجــــره

                                        کنــار ِ همیـــن ساعـــت

                                                                          روی همیـــن تخـــــت

                                         هنگامه ی ِ همین شب

به وقــت همیـــن دلتنگـــی


                                                  بیـــا جـانـا...


بـــی قـــــــــــــــرار ِ تــُواَم

                               تـــویی که نمی دانــم کیستــی

                                                                         و کــی خواهــــی آمــد

پریشــــان ِ لـــب های تــُواَم

                                 لـــب های ِ چسبنــــاکی که

                           بـــوسه ها را کـِــش می دهـــَد تا سحــر

پریشـــان ِ آغــــوش بـــی تــَن پـــوش تـــُواَم

                                                 آغــــوشی گـُــر گرفتـــه از

                                                                                    هـــــَــــــوَس

که گــاه پهلـــو به پهلــــوی ِ مــ ــن اســت و

                                                  گـاه چون پیچکـی افتــاده بَــر روی مـ ــن

از همــان هَــــوَس های ِ عاشقــــانه

                                                          که بــــوی ِ عشـــق می دَهَــــد

از همـــان هایی که دلــَــت

                               میــل به چشیــــدَن و بـــوییدَن و

                                                                                خواستَـنَـش دارد

از همـــان هایی که اگــر باشــد

                               حـــال ِ دلَـــت خــوب می شَــــوَد

و گـَـر نباشــد

                                  چیـــزی به نـــام ِ زندگـــی را

                                      فرامــوش خواهــی کـرد

قـَــــــــــرارمان

                        امشـــ ــــب

                                               همیـــن جــــــــــا

زیـــر ِ نـــور ِ همیـــن مــ ــاه

                                                      کنـــار مـــن و دلتنگــــی هایم

چشـ ـــ ــــم در چشــــ ــ ــــم

                                  آغـــ ـــ ـوش در آغــ ــ ـــوش

قلمـــوی ِ دستـــانَـت را بـَـــردار

                                            با سَـر انگشتـــــانــَت

                                                               مــرا بَــر تَـنَــم نقـــــــاشی کــن

با بــــــــــــــــوسه هایت

                                به لـــب هایم رنگــــــــــــ بــِزن

با نفــــــــــــــــس هایت

                                  گــــــونه هایم را ســـُرخ کــن

                                                                                 دلــــــم را آبـــی

قـَــــــــــرارمان

                    امشـــ ـــــب

                                    پُشــت ابـــ ــرهای ِ خیــــال

رو به رویـــــــایی نارنجـــی

                                                                        تا  طلــــوع ِ خورشیـــد

نـَقــــــــش بکــــش

                                             رنگــــــــــــــ بــِزن

آن قـــدر عاشقـــانه

                          که خــواب های ِ سیـــاه و سفیــــدم

                                                              رنگـــی از عشـــ ــ ــق بگیـــَرد

امــا ...

چشــم هایم را بـــاز بکــِش

                                    امشـــــ ــب

                                                   تمـــاشای ِ چشـــم های ِ وحشـــی تــ ـــ ــو


                                   تا سحـــر طـــول می کِشَــــد

 

 

 


فاطیمــا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 1 شهریور 94 ساعت 17:32 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30