دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

چشم های ِ خسته ی من


روزهــــــــای تکــــراری

                                   شــــب های ِ تلــــ ـــخ

                                                              لحظــــــه های ِ خاکستـــــری

                             چشــــم های ِ خستـــه

دل هــــــــای ِ افسـُـــرده

                                 آرزوهــــــــــای ِ کــ ــال

                                                                     رویــــــاهای ِ محـــــال

                                 تنهــــــایی های ِ گـــَس

دلتنگــــی های ِ نارنجـــی

                          انتظــــــارهای ِ بـــی پـایـــان

                                                                    خیـــــــال های ِ واهــــی

                         مـــــــــردانگی های ِ خـُفتـــه

زنـانگی های ِ ارضــا نشــده

                         عشـــــق های ِ ممنـــوع

                                                        دوســـت داشتـــن های ِ پوشــــالی

                                 قلــــب های ِ شکستـــه

دَردهـــــای ِ کـُهنـــه

                          پـُرســـش های ِ بـــی پاســـخ

                                               آسمـــانی که هنـــ ــوز همــان رنگ اسـت

لبخنـــــدی که دیگــر ســُرخ نیســت

                                               نوشتـــه هایی که هنــوز غمگیـــن اســت

و " مـــَن " ی که

                              از همــه چیــز و همــه کـَس

                                                                               خستـــه است


دلــم پــــرواز می خواهــــد

                          دلــم شــــوقی پـُر از لبخنــــــــد

                                                                  دلــم باغــی پـُر از رویـــا

دلــم دشتـــی پـُر از ســوسَن

                                       دلــم یکــــــــ رفتـــن ِ بــی بـرگشــت می خواهـــد

دلـــم بـــارانی از احســ ـــاس

                                                    به روی آدم هــــای بـــــــی احســاس

دلــم آرامشــــی آبــــی

                              به روی بالــــِش ِ نـــازی

                                                   بـرای ِ یکـــــــــــ خـــواب ِ طـــــــولانی

دلـــم دریـــا

                   کنـــار ِ شــِن زار ِ یکــــــــــ رویــا

                                                              دلــم انگیــــــزه می خواهـــد

الهـــی ... ای خــــالق ِ یکتـــا

                      چه شـــد افســــانه و رویــا ؟!

                                        چه شـــد دنیـــای ِ زیبـــایت ؟!

                                                             کجــاست آن مهربـــانی ها ؟!

کجـــایی ای مـــن ِ دیــــــروز ؟!

                                                            کجـــایی ای دختـــر ِ آن روز؟!

کجــــایید احســـاس های ِ مـــَن ؟!

                                                کجــــایید روزهـــــــــای ِ خــوب ِ مــَن ؟!

دلــم دل کنـــــــــــدن و رَستــَن

                            دلــم تغییــــر ِ بـــی بـرگشــــــت

                                                دلـــم لبخنـــدی از امیـــد می خواهــد

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 18 مرداد 94 ] [ 15:16 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]