تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - عشــق ِ پنهــانی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


حـس قشنگـی ست دوســـت داشتـــن

                             و زیبـــاتـر از آن دوســـــت داشتـــه شـــــدن

حس قشنگـــی ست عشـ ــــق

                                         و زیبـــاتـر از آن عـــــاشق شـــدن

حـس قشنگــی ست

                   خیـــــره شـــدن به چشــــم ها

                                وقتـــی نگــــاه َ ت تا نـاکجــا آبـــاد ِ چشـــــم هایش مـــی رَوَد

و با شـــــَرمی از عشـــق روی نقطـــه ای دیگـــر مکــــث می کنــد و

                                                                                بـَــر می گــــــــــردَد

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                    یکــــ نفـر تــو را سالهـــا بــــی آنکــه بـــــــــدانی دوسـت داشتــه اسـت

سالهــــای ِ خیلـــی دور

                          آن زمـان که کودکـــی شــاد بـودی و

                                         دوســت داشتـن برایــت معنــایی جــز پـــاکی نداشــت

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

یکــــ نفــر در تمـــام ِ ایـن سالهـــا به تــو فکــر می کــرده اســت

به مهربــــانی هایت

                        به خنـــــــــده هایت

                                                           به نگـاه هایت

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                         یکـــ نفــر تـــو را آن گـــونه که می خواستــی دوســت داشتــه است

آن قــــدر عاشقـــــانه

                                              که تـــو حتـی در رویــــاهـــایت هـــم نمی دیـــــدی

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                            یکـــ نفــر در تمـام ِ ایـن سالهــا با نگـــاه ِ تــو جــان می گرفـــت

و با دیـــدارهای ِ کوتــاه و گــذرای ِ تـــو

                                    لبخـــند روی ِ لــبانش می نشســـت

                                                                           و دل َ ش آرام می شــــد

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                             یکـــــــ نفـــر بـرای مـــــــاندن آمــده بـود

                                                                                     نـــه رفتـــــــــن

می خواسـت که باشـــد بـرای تـ ــ ــ ـو

                                                        و خلـــق تمــام ِ عاشقــــانه ها کنــار ِ تو

امــــــــــا ...

                   دیــــــر شــده بــود

                                                                خیلـــی دیـــــــــر ...

امـــروز که از زندگـــی ِ ســرد و بــــی عشـــق َ ش

                                                                برایــم گفـــت و اشکـــــــــ ریخــت

امـــروز که

              رویــاهایش را برایــم به تصـــویر کشیـد

                                                       و از خیـــــال هایش گفـــت

امــروز که

                          از عشـــ ـــق  گفــت

                          و از در میـــان گذاشتـــن عشـــق بازی های ِهـــر شــبَ ش با مـــاه

امــروز که

                    از آغـــــــــوش های ِ لمـــس نشـــده

                                                          برایــم غــزل غــزل رویـــــا می خوانـــد

و از پهلــو به پهلــو خوابیــــدن های ِ بــی تــَن پـوش

                                                            برایـــم مثنـــوی ِ بوســــه می سُـــرود

امـــروز که از شنیـــدن صــــدای ِ مــن و خنــده هایم

                                                    امیـــ ـ ــد های ِ رفتــــه اش بازگشتــــ ـه بـود

امـــروز که از عشـــق ِ پنهـــــانی اش برایــم گفـــت

                               "او " عشقـــی ممنــوع بــــــود

و ایــن عشــــــ ــــق

                 به انـــدازه ی همــان سیـــب ممنـــوعه بـرای " مـــا شـــدن " محـــال بــود

می دانـــــی ؟!

                            اینکــه او

                                              اینکــــــ مـرا مثـــل همـــان ســـال ها دوســـت دارد

و یا اینکــه مـــــ ـــــن او را

                                      به همــان اندازه که دوستـــم دارد دوســت داشتـــه باشــم

نه حـــال ِ مــرا خــــوب می کنــد

                                        و نه زندگــــی او را

                                       گاهــی بعضـــی اتفـــــاق های خـــوب دیـــ ـــر می افتـــد

آن قــــدر دیـــر که دیگـــر خــــــــــــــــوب نمی شــَــوَند

                                                     می شـــَوَند حســـرتی در دل

                                                                           و بغضــــی در گلــــو ...

امـــا ...

حــس ِ قشنگـــی ست وقتــی می دانــی

یکــــ نفــر تـــو را آن گـــونه که همیشــه در رویـــاهایت تصـــور می کــردی

                                               دوســت دارد

آن قـــدر واقعـــی و نزدیکـــــــــــــ

                               که هـــر شـب با یکـــــ حنجـــره پــُر ز ِ فریــــاد هایی خمـــوش

دســــت هایت را رو به آسمـــان دراز کنــی و بگـــویی

                                                   خدایـــااااااا چــــــرا؟!!!

آن گاه با سکـــــوتی تلـــخ

                               خیـــره به فـــــ ــــــــــــــــ ــــردایی دیگــر

                                                                       شـــانه بالا زنـــی و بگویـــی

بـی خیـــــــــــال ...

بـی خیـــال عشـــــق و دوســـت داشتـــن

                                    دنیــای ِ تـــو همیشــه بــرای ِ مـ ــن بی رحـــم بـــوده اسـت

و حضــور ِ آدم هـــا

                                                        رازی همیشـــــــه پنهــــــان

و عشـــ ــ ـــ ــ ـــق

                                  واژه ای ممنــــوع

                                                               در لغـــت نامــه ی زندگـــــــــــــی ام
 

فاطیمــا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 20 خرداد 94 ساعت 16:55 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30