دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


در زندگــــی هـَر کســی

                          بعضـــی دَردهــــا

                                               بعضــی زخـــــم هــا

                                                                       بعضــی رفتـــن هــا

فرامــ ــ ـــ ــــ ـــوش نمـی شـَوَنـــد

                                                        هــَر چقــدر هــم که تَقــَــلا کنــی

دَردَش آرام نمی گیـــــــــــرَد

                                  زخــــم َش خـــوب نمی شــود

                                                و رفتـــن َش در بــ ـــاورت نمی گنجَـــد

بعضـــی وابستگـــی هـا

                              بعضــی دلبستگــی هـا

                                                                  بعضــی عشـــــــــق هــا

به رَگـــــ هـای ِ قلبــت پیـــوند خــورده اند

                                                    ایـن وابستگـــی ها و دلبستگـــی ها

ایـن عشــــق ها

                   دَر وجــــودت ریشــه دوانــــده است

                                  وهیــچ گـاه مهـــرشان از دلـــت بیـــرون نمی رود

بعضـــی جــای خـــالی هـا

                          بعضــی نبـــودن هـا

                                              بَــر دلـــت چَنـگ می زنــد

                                                                        نابــــودت می کنــد

جــای خــالی هایی که

                            هرگـــــز پُـر نخواهـــد شـد

و نبــــ ــ ـــ ــــودن هایی که دیگـــر هیـــچ بـودنی جایگـــزین ِشـان نخواهـد بـود

بعضـــی داغ هـــا

                      بعضــی کوچ هــا

                                        فرامــ ــوش نشــدنی سـت

داغ هــــــــایی که

                       تا ابـــ ـــد بَـر دلـــت خواهـــد مــاند

کـــوچ هایی که همیشـــه گی ست

                                   و تـــو را تا همیشــــه دلتنگـــــــــــــــ خواهــد کـرد

و حتـــی در زندگـــی

                      روزهـــــــایی هســت

                                 که بیشتــر از روزهـــای ِ دیگــر

تــو را دلتنگــــــــــــــــ می کنــد

                                           تــو را می شِکَنــَـــــــــد

                                                               و تــو را می ســـــــــوزاند

و بـرای مـــن امــا ...

                            امــــــروز یکـی از آن روزهــــاست

                                          روز ِ پـــــدر

روزیــی که بایــد می بــــــودی

                                   تا با تمـــام ِ وجــود در آغـــــــــوش می گرفـتـَـمـَت

و با لبخنــــدی شیریــن فریــــاد می زدم

                                              روزت مبارکــــــــــ

امــــــا نیستـــی ...

                        و بـاز مثـل هــَر ســال

                                                        ایــن منـــم و سنگـــــــ قبــر تــو

با لبخنـــدی تلــــــخ

                                         خیـــره به عکـــس تــو

که از درون فریـــــاد می زنـم

                                                 کاااااااش تنهــــایم نمی گذاشتـــی

و گـــل هایی که

                    شبنـــم ِ گلبرگــــــ هایش

                                                   اشکـــــــ هــای ِ دلتنگـــی ِ مـن است

 

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودمنوشته شده در 10 اردیبهشت 94 ساعت 14:49 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30