دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

رُژ ِ قرمــز ِ لــب های ِ مــ ــن

                                     نگــاه وحشــــــــــــی ِ چشــم های ِ تــ ــو

بوســـــــــــــه هایی که می کُـشَـنــد

                                    و زنـــــــــده می کننــد

نفــس هایی که حبــــــــــــــــــــــــــــــــــس می شَــوَند

                                                               و به شمـــ  ــ ـــ ــاره می افتنـــد

آغــــــــــوشی که دل دل می کنـــد

                                    و مـ ـــرا در تــ ـــــــو

                                                         و تــ ــو را در مـــ ــــن ذوب می کنــد

انگشتـــانی که بـَر تَــن هامــان رقصـــانده می شونـد

                                                 تَــن پــوش هایی که دَریـــــــــــــده می شوند

هــم آغـــــوشی هایی که تا خَلســـه پیــش می رونـد

دوســت داشتـن هایی

                          که زینــت لــب ها می شونــد

                                             عشـــــق هایی که بـَر قلــب ها نقـــش می بندنــد

خستگـــــــــــــی هایی که با پرستـــوی خاطـــره ها

                                                                             کـــــــــوچ می کننـــد

                               پـــروانه هایی که گــِرد شمــــع های ِ امیـــد می چرخنـــد

آرزوهـــایی که با سنجاقـک های ِ شـــادی

                        بـَر بـــال ِ کبوتــــرها بستــــه می شونــد

                                                    و به ســــــوی خــــدا پـــــــرواز می کننــد

بادبادکـــــــ ِ رویــــاهـایی

                            که با نــخ های ِ رنگــی عشـــــــــق

                                                          در آسمــان ِ حقیقـــت اوج می گیرنـد

فــــراق هایی که به وصــــال می انجامنــد

                                                نیمـــه های ِ گـُم شـده ای که پیــــدا می شونـد

اعتمـــــــــــادهایی که سبزینـــه ی صداقــــت ها می شونــد

                                                  تردیــــــد هایی که به یقیـــن می رسنــد

اتفـــاق ِ خــوبی که می افتــد

                              روزهـــایی که آفتـــابی می شـود

                                                             شــب هایی که مهتـــابی می شــود

و لحظـــه هایی که غـــــــرق از

                                                عطـــر ِ نرگـــس ها  و نستـــرن ها می شونـد

نـــــُـــــت های ِ

                  زیبــــــــــــــــای ِ

                                 ملــودی ِ عشــ ــــق ِ

                                                  امــروز ِ مــــن اسـت

                                                                    در روز عشــــ ــق

می نــــــــوازم و ...

                                                  می پیچــــم بـَر پیچکــــــــ ِ تنهــایی خویــش

آن قــدر که فـــرو کردن بغــــض ِ ایـن ســال ها

                                           در کشـــاکش ِ زانــــوهایم

                                                                                 آســـــــــان شـود

به خــدا فــــرق دارد

                               نگــــاه با نگــــاه

                                             آغــــــوش با آغــــــوش

                                                                             بوســـــه با بوســـــه

فــــرق دارد !

نگاهـــــــــــــی که فقــط اتفــــاق می افتــد

                                                   با نگاهـــی که دلـــــت را می لرزانــــــــــــد

فـــرق دارد !

آغــــوشی که فقــط هســـت

                                  با آغـــوشی که نبضــَت را تـُنــد می کنــد و دلــــت را آرام

فـــرق دارد !

بوســه ای که بی تفـــاوت بـَر چـــال ِ گونــــه هایت

                                                                         نقـــــــــــــــش می بنــدَد

با بوســه ای که

         از تــار و پــودِ گیســـوانت عبـــور می کند

                                     و از لالــــه ی گـــوش هایت می گـذرد

                                                               و روی گردنـــَت مَکــس می کنـد

و آرام بـَر سُرخــــــــــــــی لــب هایت می نشینــد

                                                 و تــ ــو را به جنـــــــــــــــــــون می کشـــاند

به خـــدا فــــرق دارد....!

امــا ...

           تـــو نمی فهمـــی ایـن تفـــاوت ها را

                                              کجــای ِ دلــت بگــذاری ؟!

                                                                       کجـــای ِ زندگیـــــــــت ؟!

بلاتکلیــف می شــوی

                           دَرد می کشــی

                                                        تردیـــــد می کنــی

و ایـن ها  هــَر روز روحـــــــــــــت را

                                                                    مثــل خـــُـــــوره می خــُورَد

مــن از هـــ ــــــوس حــرف نمی زنــم

                             مــن از پاکــــ بــودن عشقـــی می گـــویم

                                                                              که شــرع می گویـد

از انتخـــابی می گویـــــــــــــــــــــــــم

                                                         که آغشتـــه باشــد به عشـــ ـــــــــــق

خدایــــا ! به خداونــــدی ات قســــم !

زندگــــی کــردن

                             بــا

                                            با عشـــــق زندگـــی کــردن

                                                                                  فـــــــــرق دارد!

مـــــــوهای ِ سپیــــــــــدم را ببیــن

                                           بی حـــــِس شــدن قلبـــــــــم را احســـــــــاس کـن

نـُـــــــــت های ِ

                    زیبـــــــــــای ِ

                               ملــــودی ِعشقـــم را

                                                        بشنـــــــــــــــو

بگــذار ملـــودی ِ عشــ ـــــق

                                                        آوای ِ زیبــــــــــای ِ زندگیمـــان شـــَوَد

 

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 24 بهمن 93 ساعت 20:28 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30