دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منهــــــــوای ِ بـــودَنَم

                       هـــــوای ِ بــــرفی ست در دل ابــــــرها

                                              که خیـــال ِ آمـــدن از آسمــــان شهــرم را نـــدارد

هـــــوای ِ نفـــــس هایم

                  هــــوای ِ نـَم نـَم ِ بــــــارانی ست

                                که در دل ِ پاییـــز جـــا مـــانده اسـت

هــــوای ِ دلــم

                  هــــوای ِ همیــن زمستــان اسـت

                                   که ســــــــوز َ ش قلبــــــم را ســَـــــــرد کــرده اسـت

پریشـــان حـــالی ِ ایـن روزهــــا

                           چهــــره ی غــَم زده ی ایـن لحظــــه ها

                                                      اشکـــــــــــــــ هایی که دیگــر نمی بــــارند

تقصیــــــر کیســت ؟!

                            با مــــن بگــو ...

تقصیـــــــر کیســت

                 اگــر از تکــــرار ِ این رفتـــن ها و برگشتـــن ها

شکـــــــــــــــــ ها و تردیــــد ها

                                                  اعتمــــاد کــردن ها

                                                                           خستـــــــــه شـــده ام ؟!

تقصیــر کیســت

                                  تنهــــایی های ِ همیشـــــ ــــه ام

                                  تنهــایی هایی که محکــــ ــــــوم به دوسـت داشتـَنـِشــانم ؟!

تقصیـــر کیســت

                        ایـن دو دلــــی های هــَر روزه

                                     که ریشـــه های ِ زندگــی را در مــن خشکــــانده است ؟!

تقصیــــر کیســت

                           حـــال ایــن روزهــــــای ِ مــــــ ــــــن

                                            که دیگـــر هیــچ اتفــــاقی شـــــاد َ ش نمی کنــد ؟!

بگــو

                    تقصیـــــــر کیســت

                                جــــوانی ِ از دســـت رفتــه ام ؟!

تقصیـــــر کیســت

                             این گــــــــــــــــــوشه گیـــری ها ؟!

                                            این فاصلـــ ــ ــه گرفتــن از آدم ها ؟!

تقصیـــــــر کیسـت

           عاشقـــانه هایی که اتفـــاق نیوفتـــاد ؟!

                                لــب هایی که بــــوسیده نشـــد؟!

                                            و آغــــوشی که برای ِ خستگـــی هایم بــاز نشــد؟!

می گوینـــد ....

اگـــر با خیـال کســی به خــــــــــواب مــی روی

                                                         و با خیــال َ ش بیــــــــــــدار می شــوی

پــــــس او

یا دلیــــل دَرد هـــــ ــــ ــــای ِ بزرگــــ تــوست

                                                     یا مــــایه ی ِ خوشبختــــــــی بــــی پـایــانت

                              که عشــــ ــق راه دیگــری نــدارد

حـــال تـــ ـــو بگــو ...

                                                    چـه بَــر سَــــر روزهـــــ ــ ــــایم آمــده است

که دیگــر مرا نه خــــوابی ست و نه خیـــــالی

                                  نه خوشبختـــی و نه دَردی ؟!

چه بَــر سَـر ِ ایـن دل آمـــده

                                             که خـــالی شــده است از عشــــــق و احســـاس ؟!

می تــَـــرسَم ...

می ترســَم از سکــوت ســـَرد ِ آینــده ام

                                           از دستـــانی که با هیـــچ دستــی گـــــــــــرم نشـــوند

از لـــب هایی که با بــــوسیدن مَســت نشونــد

                                    از هــم آغــــوشی هایی که پـــرواز نکننـد تا خلســــ ـــــــه

مــــ ــن می ترســـَم ...

                   از ایــن دو دلـــــی ها

                                      از اعتمـــادی دوبــاره

                                                               از انتخـــابی دیگـر

                                      از دوســـــت داشتـــن

از عــــــــــــــاشق شــدن

                                    مــن می ترســـــ ـــــــــــَم از ایـن مــ ـــن ِ بـــی احســــاس

                    از زندگــــی بــی عشـــــــــــــــــ ـــــق

به مـــ ــــن بگــو ...

                                      تقصیــــــــــــر کیســت

                                                              حـــــــال ِ بــــد ِ ایـن روزهـــا ؟!


 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 4 بهمن 93 ساعت 12:30 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30