تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تولدی سرد

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


از کـــوچه پـس کـــوچه های ِ پاییــز گذشتــم

                                              زیـر ِ نـَم نـَم ِ بــــاران َش اشکـــــــ ریختــــم

با آوای ِ خــِش خــِش ِ برگــــــــ هایـش که نــه !

                                 بــاز با ســــاز ِ روزگـــار رقصیـــدم

                                                 و یلـــــدای ِ تنهـــایی ام  را جشــن گرفتــم

و اینکــــــــــــ ...

                   با دلـــی پـَر از حســـــــــرت

                             به استقبـــال زمستـــان مــی روم

زمستـــانی ســـَرد

                       زمستـــانی که نمــی دانــم در سکــــوت َ ش

کســی خواهـــــــــــد بـود که شبنــم یــخ زده ی ی چشمــــانم را

                                               با آتـــش ِ بـــــــــــوسه هایش گــَرم کنـد ؟!

هـــان ای دل !

                    گـــــــــــوش کن ...

                                  صـــــــدای ِ پــای ِ دی می آیــد

آمــد مــــــاه مـن

                    برخیـــــــز و جـــامه ای سپیـــــد بَـر تَــن کـن

بلنـــــــد می شــَوَم

                      آیینـــه اینجــــــــــــــــاست

                                                    نگاهــــَم می کنــد

چقـــــدر خستــــــه اسـت

                        چقــــدر شکستــــه اسـت

                                   تَـرَکـــی دارد به انــــدازه ی تمــام ِ خاطــره ها

دلـــــــم می ســوزد

                       دلگیــــــــر اسـت از دنیـا

                                   از تصــــویر ِ بــــی روح ِ رویـــاهـا

بَـر می گــــردم

                           چرخـــــی می زنـــم

                       و بــاری دیگــر در چشـــم هایش زُل می زنــم

                                                                       ایــن منــم یا آیینــه ؟!

رو به رویــش می ایستــــــــــــــــــــــــــــم

                                                     خــود را می آرایــم

                                                                        و بـاز می خنــــــــــدم

هیــــــس ! ساکــت بـاش !

                                به غیــر از تــــــــو کســی نمی دانــد

پشـــت ِ این نقـــاب خنــده

                                      پشــت ِ ایـن نگــاه ِ شـــاد

                                            چهــــره ی خمـــــوش ِ دختـــر ِ دیگــری ست

دختــری که در سکــــوت و انــزوای ِ محــض ِ ایـن خانــه

                                                      سالهـــاست که با غـــم زیستــه اسـت

دختــری که هــَر زمـان و بــی بهــانه

                         با تمــام قلــب خــود گریستـــه اسـت

دختـــر ِ خستـــه ای که دیـــدگان ِ او

                              قصــــه گـوی ِ غصــــــه های ِ بی صــــــــداست

برگـــی از دفتــر ِ زندگـــی ام ورق خــورد

                                        سالــی دیگــر گذشــت

                                                             بزرگتــر شــده ام

حالا دیگــر یکــــــ خــط در میـان گریــه می کنــم

                                      شانـــه هایم صبــــــــــورتـَر شــده اند

با هـَر تلنگــــری که گریــه می زنــد

                                             نمی لــــــرزم

انگـــار دیگـر هیــــ ـــــچ اتفـــــاقی حـــال ِ دلـــــم را خــوب نمی کنـــد

حالــم شبیــه خــــــــــــــودم نیسـت

                              حالــم شبیــه هیـــــــــچ کــس نیسـت

بی دلیـــل می خنــــدم

                           بی دلیـــل می گِـــریَـم

                                    هــَر روز دلتنگـــــــــ می شـَوَم

                                                          و هــَر لحظــه بُغـــــــض می کنــم

حالـــم شبیـــه ِ کســـی ست

                                 که هـــَر لحظـــه اش را با تــ ــــرس می گذرانـــد

تــرس از وابستگــــی

                       تــرس از دلبستگـــی

                                    تــرس ازشکستنـــی دوبــاره

تــرس از اعتمــــــــــــــــــــــــادی که نمی دانــم تــه َش به کدامیــن راه می انجـــامد

پروردگـــــارا ! بُزرگـــا !

                 حــال ِ خـراب ِ مـرا خریــدار بـاش

                             صــدای ِ طپــش های قلبـم را بشنــو

                                                             گلــوی ِ پـُر از بغضــم را ببیــن

به زمستـــــانـَت قســـم

                   به بـُن بسـت رسیـــده ام

                                                   یــــــــخ بستـــه ام

                                                                     راه گشـــــــــــایم بـــاش

می گــــویند دریــــای ِ محبـــ ــ ـــت تـــو بــی کــــــــران اسـت

                                می گـــویند هــَر گـاه از تــو چیــزی را طلـــب می کنیـــم

بــــی انـــــــدازه بخواهیـــم

                                                 بـــــــی انتهـــــــــا

و مــن امــروز در سالــــروز تولـــدم

                                 در ششـُم دی ماهــی

که هــَر ســـال لحظــه به لحظــه اش

                                                           تلــخ تـَر از ســال ِ قبـل می گـذرد

                    از تــــو آن اتفــاق ِ خـــوب را می خواهــم

تــو را به خــدایی ات قســم

                       در جـــاده ی عشـــق کسـی را در مسیــر زندگــی ام قـــرار مــَده

که تمـام ِ مَـن اش مــــــال ِ مـن نخواهــد شــد

                             دیگــر مـرا با احســــاسم نسنـــج

به مـــن بینشـــی دِه

                             که چَشـــم ِ دل را در کـــــــــــوره راه عشـــق بینــــــا کنــم

استجــابت ِ ایـن دعــــا بـرای ِ مــن

بهتـــرین هدیــه ی امســــال خواهــد بــود

                                                 اگر به لطــف و کــَرَم ِ تــو شنیـــده شــود

بـــاری دیگـر

                            به آیینـــ ــ ـــ ـــه می نگــرم

                                                          خیــره می شَـــــــوَم در نگاهـــَش

و آرام در گوشــَش فریـــــــــــــــــــــــــــــاد می زنـــم

                                                             تَ وَ لُ دَ م  م ُ با رکــــــــــــــــ

و

                 ای

                               کـــاش

                امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

                                                                 مبارکــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ باشـد

 فاطیمـا نـوشت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 6 دی 93 ساعت 01:17 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30