دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


روزهــ ــ ــ ــــــــای پـایــانی ِ  پاییـــز است

                                          روزهــای ِ آخــــــــرین رقـــ ــص ِ بـرگ ها

وقتــی که با حریـــر ِ زرد و نارنجـــی ِ  تـَنِــشان

                                   بـَر سنگــــــ فـــرش خیابـــان ها

                                                               بالــــه می رقصنـــــ ـــــد

و مــــن و تــــو

                قــدم زنـان با اشکــــــــــــ ِ  چشمـــانـِمان

                                                        برایشــان دســـ ـــــت می زنیــم

چه طنــــاز می شونــد

وقتــی خاکـــــــــ آنها را در آغــــــــــوش می گیــرد و

                            بــــاران

                                                        بــــــــــوسه بارانشــان می کنـد

و تـَنِشـان

بــــــــوی خــاک بـــاران خــوره را تا مشــام ِ احســـــــــاست می بــَرد

تلنگـــُری می خــورد احســـاسم

                             بـاز دردی به وسعــــ ـــت پاییــز

                                                تمــــام قلبــم را فــــــــــــــرا می گیــَرد

دلـــــم می گیــرَد

                   دلتنگـــــــــــــ می شــوم

                                             بغــــــض می کنــم

                                                      و همـــــــــراه بــــاران می بــارم

یکــــ پاییــز دیگــر گذشــت

                              و عاشقــــانه شبــی به سحـــر مـَگـُـذشتــــــــــــــــــــــ

سخــــت اسـت

پاییـــز را ایـن گـــونه تا پـَرچیــن ِ یلـــدا رســاندن

                      سخـــت اسـت

                                      هـَر لحظـــه را بــی عشـــــ ــــ ــــــق گذرانــدن

سخـــت اسـت

                     یلـــدا را تنهـــا مـــاندن

سیــب را بــی عطــر ِ نفــــس های عشــ ــق بـــوییدن

                              اَنــار را بــی طعـــم لــب های شیــــرین یــار خــوردن

سخــت اسـت

                  تفعـــُل زدن به دیـــوانی که

                             غـــزل ِ تنهـــایی اش فـــال ِ همیشــــــــــه های تــوست

هـــوای ِ ایـن روزهــــای مــــن

                                    هــــوای ِ همیــن غـــــــــروب های پاییـــزی ست

کــاش کسـی بــود حـــال مـَرا می فهمیـد و

                                       درمـــان ِ دردم  بــود

خستــــــــه ام ...

                                            خستــــه ام از تکـــ ــ ــــرار ایـن تنهـــایی

همیـن تنهـــایی که جــا خــوش کـرده اسـت

                                                  در تیکـــ و تاکـــ ِ دقـــایـق ِ پـُر دَردَم

دلــــم ...

شبـی را به بُلنـــــــــــــدای یلــــدا می خــواد

                                  کلبـــه ای باشـد آرام   دنــــــج    خلــــــــــــــــوت

چـــراغ ها خامـــــوش

                             شمــــع ها روشــــن

                                                       نـَم نـَم بــاران

هــــــوایی ســـــَرد

                         هیـــــــزمی از آتــــش

                                               جـــامی از شـــراب

مـــن باشـــم و یـــار

                               و دِگـــر هیــــــچ

نگاهـــم کنــد

                    نگاهــــــــــــــــــــَش کنــم

                                 پیمــانه پیمــانه برایــم از مـِی ِ عشــق پـُر کنـد

و مــــن جرعــه جرعــه

                          از جــام  ِ لـــب هایش بنــــــــــــــوشم

مَســـت شـَوَم

                      مَســـت شـَوَد

                                          پــُر از شهـــــــــــــــوت دوســت داشتــن ها

با خرمـــَن گیســـــــــوانم بـَر روی تـَنَش

                                        با لمـــس سـَرانگشتـــانم بـَر روی صــورتَش

با عطــر نفــــــــس هایم بـَر روی لبــَش

                                            دیـــــوانه اش کنـم

و او ...

                                فصــل به فصــل تـَنـَم را با خــط دستــانش بخــــواند

و در آغـــــوش ِ مِهــرَش

                                 جاذبــــــــه های عشـــ ــق را برایـم معنــــــــــا کنـد

چه زیبــاست ایـن دلـــم خواستــَن ها

                                     چه زیبــاست ایـن رویـــاهـا

                                                                    چه زیبــاست عشــق

و تـــو پاییـــز ...

                                چه دوســت داشتنــی هستــی !!!

فصلــــــــت

               برگــــــــــ هـایت

                                 رنگــــــــــ هـایت

                                                    ابــــــــــرهـایت

                                                                           بــــــــــادهـایت

و بـــــارانَت ... و بــــارانَت

                                        آخ از بــــارانَ ت که مَستـــــــَـــــــــم می کنـد

وقتــی هستـــی

این قــــــدم زدن هـا این دســـــــت نوشتــه ها

                                           چه عاشقـــــانه می شــَوَند

                                                                   چه فریبــا می شـــَوَند

با تـــو لحظـــه ها جـــــــــــور دیگـــر اسـت

                                                                 حتــی ایـن رویــــاها ...

دلـــــــم برایـت تنگـــــــــــ می شــود بانـــــو

                                               کـــــاش قــدری بیشتــر می مــــــــاندی

کاش ایـن  رفتــن ها  نبــود

کــاش آدم هـا تــو را بیشتــر دوســت داشتـنــد

کــاش می دانستنــد عشـــــق بــازی با تــو چه انــدازه آدم را عــــاشق می کنــد

کـاش نمی رفتــی پاییـــــز

                                             کـــ    ا   ش ...

خداحـــافـظ بانــــــــوی مــو طلایــی

                          خداحـــافـظ فانــــــوس عشـــــــق

                                                                    خداحـــافـظ پاییـــــــز

 

 


فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 11 آذر 93 ساعت 17:49 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30