دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


قـــــ ـــرارمـان

                فصــــل ِ خــــوشه چینـــی ِ انگــــ ـــــورها

                                                            عصــــر ِ یک روز تــــابستانی

راس ِ دلتنگــی غـــ ــــــــــــروب

                                      و بـــی قــراری ِ کـــوچه بــاغ ها

آنجـا که شقــــایق ها ســــُرخ می کننـد

                                             فــــــرش ِ قــــدم گـاه ها را

                           و آسمــان نــــارنجی می کنـد صحنــــه ی ِ دلتنگـــــی ها را

زمینـــی سبــــز

                   آسمـــانی  نیلــــی

بلبـلانـی که نغمـــــــه ی عشـــــ ـــــق می سـُراینـد

                                 و پـــــــــروانه هایی که گِــرد ِ رازقــی ها می چــــرنـد

و آفتـــابی که نگاهـــَش

                                              دل ِ آفتــــــــــــــاب گـردان ها را می بـَـــرد

یکـــــــــ تـــو کنـار ِ مــــردانگی هایش

                                                            و مـــ ــــن ....

با صـــــــدای ِ گـــام هایی که

                      طنــــازانه در کوهســـاران می پیچـــد

                                                       چه جمــع خلــــــوت ِ شلـــوغی !!!

گیســــوانم را به دســت بــاد می سپــارم

                                                       چشمـــانم را به نگــاه ِ نـــرگس ها

می نــــوشم از مـــِی ِ انگـــــــــــــــورها

مســــ ـــت می شــوم

                         پـُر از شهــــــــــوت ِ شهریــور

                                                          داغ تـر از هــر ظهــر تـــابستان

می پیچــــــم بـَر پیچکــــــــــ های ِ تنـش

              بـی حجـــاب

                                بـی نقـــــاب

                                         بـی هیــچ تــَن پــوشی که مـرا از او دور کنـــد

با چشـــم های ِ وحشــی ام

                                   اسیـــر می کنــــــــــــــــــم چشـــم های خُمـــارش را

دلبــــرانه

                   دیــــــ ـــــوانه اش می کنـم

                                         به جنـــــون می کشـــانم مردانگـــــی هایش را

بـی تــاب می کنـم وحشـــی ِ لــب هایش را

                                              مســت َ ش می کنـم از عطــر نفــــس هایم

در ازدحــــــام ِ عشـــق و بــــوسه

                                     چنـان گــم َ ش می کنـم

که جـــزء در آغـــــ ـــــــوش مـن

                                       از میـان هیــچ آغــــوشی پیـــــــــــــــ ـــدا نشـود

مـن فریبـــا وار بـَر تـــار های ِ تـَنـَش

زیبــاترین سمفــــــــونی ِ آغــوش و بـــوسه را چنـان می نـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــوازم

و چنـان زیـر سقـف خـــدا

                             از نـَم نـَم احســـاس خیــس َش می کنـم

که " تــــو " از اینکـه جــای او نیستـی

                                 روزی هـــــزاران بـار بـَر خـودت لعنـــت فرستـی

و " مـــن " چنـان آرام

                       و " خـــــدا " چنـان خـــُرسنـد

                                                 که پـای ِتوکــل و عهـــد هــم ایستــــادیم

آن روز

         هـــر وقــت که می خواهـــــــ ــــــــد باشـد

                                                                             بـــــــــ ا شــــَ د

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودمنوشته شده در 3 شهریور 93 ساعت 06:42 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30