دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من



از آسمـــــ ـــــــان ِ دل

                        واژه هــــا نمی بـارنــــــــــــــد

                                              حــ ـــس ِ شعـــر گفتــن نمی آیـــــد

دُرســت مثـل بــــاران

                          در تابستــان

مثــل نسیـــــــ ــــم

                      بَـر صـــــــورت ِ مــُـــــ ـــــرداد

مثــل مـــ ــن

                 در تـــــــ ــــــــراژدی ِ ایـن زندگــی

                                    مثــل گذرانـــدن ِ ثـــانیه ها در بعضــی روزهـــا

روزهــایی هســت که

نمی تـــوان در مــوردشان با کســی سخــن گفــت

                                                       نه که رازی در میـــان باشــد !

نــــه...

از روزهــــایی می گویــم که نمی دانــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــی دَردَت چیســـت

بـــی قـــ ــــراری

                       خستـــــ ـــــه ای

                                           بــــی حوصلـــ ــــه ای

بـرای چه کسـی ؟! از چه چیـزی ؟! چـــرا؟!

                                                   نمی دانـــی....

دلـــت می خــــــواد

                             تــ ـــو را به حـــال ِ دل ِ خستــــــه ات رهـــ ــــا کننــد

پـُر از ابهــــامی پــُر از انکـــار

                                          از جمــــــع گریــــزان

از تنهــــایی خستـــــه

                       از زندگــــی خستــــه

                                               از خستگـــــــــــــی ها خستـــ ـــ ـــ ــه

آنهــایی را که دوستشـــان می داشتـــی

                                           و بــاید مــــی بودنــد

چه با بــــــــــــــی وفـــ ـایی و خیـــانت

                                          چه از روی عشـــــق

و چه به رســم ِ قسمـــت و تقدیـــــ ـــر

                                              رفتنــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــد

امــا تـــ ــو مــــانـده ای

                            چیـــزی بـرای تــــــ ـــــو تمــــــــــــــــــــــام نمی شــود

پــای تــو تا اَبــ ــــــد گیــر اسـت

                          " مـا " شریکـــــــــ جـــُرم ِ یکــــــــــ مُشـت خاطـــره ایم

خاطــراتی که دســت از سـَر ِ لحظـــه هامان بَــر نمی دارنــــــــــــــــــــــــــــــــد

ســوار بـَر اسـب ِ سیـاه ِ خاطــره ها

                                می گــــذری از آن روزهـــا

روزهـــایی که

                  با نگاهــــی شقـــــــــــــــــــایق ِ گـــونه هایت ســُـــــرخ می شـد

روزهـــایی که

با دســـت هایی قلـــــــــب ِ تیمـــارت جــان می گــــرفت

روزهـــایی که

                 با بـوســــــــــه ای لــب های ِ تشنــه ات

                                                                        مســـت می شــد

                                         و با آغــــوشی التهـــاب ِ لحظـــه هایت آرام

امــا اینکــــــــــ ....

                در مــــردادی ترین روز ِ این تابستـــان

                                                    هیـــچ چیــز ارضـــــایت نمی کنــد

حتـی تکـــ ـــ ـــ ـــ ـــرار ِ دوبــاره ی آن روزهـــا ...

انگـار دیگــر هیــچ اتفـــاق ِ عاشقــــــــــــــــــانه ای از چشــم هایت نمی افتـــد

دیگـر کسـی دلــت را نمی لرزانـــد

                            دیگـر دوستــت دارم های کسـی

                                                   تـــو را به جنـــــــــون نمی کشانــد

نه که او بــَــــــد باشــد....نـــه....

                   تــو دیگــر آن "مــن ِ احسـاسی ِ " ســـابق نیستــی

و چه دَردی ست

              ایـن گونــه دوســت داشتــه شـدن

                        بـرای ِ " مـــن " ی که دیگــر احسـاسش

                                               احســـاس ِ گذشتــه نخواهـــــــــد بــود

و چـه انــدازه دردناکـــــ اسـت

                     ایـن گــونه اَدای ِ عاشقــی کــردن

                                                            ایـن گونــه زندگـــی کـردن

با کســی که نمی تـــوانی آن گونــه که مـــی بــاید دوستــــــــــــــــــــش بــداری

آه ...

                چه وجـه اشتــــراکی داریـم

                              مـــــــن و ایـن تابستـــان !!!

او در پــی ِ بارانـی که تــازه کند هـــــــوای ِ شرجـــی اش را

و مــن در پــی ِ بــارانی از آرامــش

                                که تـازه کنــم هـــوای ِ بـــی حوصلــــه گـی هایم را

بــــارانی که

درمــــان ِ دَرد ِ بــی دَرمــــانم باشـد

                     در روزهـــایی که هــر روز از احســاسم کــــــــــم می شــود

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم



نوشته شده در 11 مرداد 93 ساعت 15:40 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30