دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


شــــب ... سکــــــــوت

                         ســـــــــــوز ... بــــــــــــرف

                                                طپــش تنــــد ِ قلـبــــی در انحصــار ِ فاصلــ ـــ ــه ها

شــــراب ... مَســــــتی

                         گـرمـــــی ... عشــــق

رویـــــــا ... خیـــــــال

                         تنهــــایی ... دلتنگـــــــــــی

مـــــــــــن

               اتــــــــــاق

                               خامــــــــــوشی  ِنـــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــور

ریتــــم ِ آرامی از موسیقـــی

                                    و پنجـــــــره ای بـاز

می گیــــــرم دســت بــــاد را

                                    و می رقصـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــم

تانگــــــو

             سالســــا

                            هیپـــــاپ

                                          بـــــــالـه

عــــاشق رقــص ِ بـــاله ام

                                   وقتـــی انــــــــــــــدامم زبــان ِ احســـــــــــــــــــــــــاس می شود

و اتــاق ...

               تنهـــا صحنـــــــــــه ی ِ نمـــــــــایش

مــــــــن

عـــاشق ِ رقـــص ِ بالــه ام

                                   وقتــی بـازی ِ دســت ها و پـــاها قلــَــــــــــــــــــــــــم می شــود

برای بیــان تمـــام احســــــاس هایی که بـَر سپیــــــــــــــــــــــــــــــــدی ِ کاغــذ جا نمی شود

وقتــی دستـــانم

بـَر تـَـن ِ گلبـــــــــــــرگ ها

                                   یـــــاس ِ تَـنَش را نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشی می کنــد

و پـــاهایم ...

                   خواستـَنـَــــــــــــــش را

وقتــی چشــــــــــــــــــــــــــــــــم هایم دَردها را زیر ِ نقــاب ِ سکـــــــــــــوت پنهــان می کنــد

                  و قلبــم زخـــم هایش را

وقتی عشــــق

                   زیبــــــاترین احســــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــاس می شــود

و روزِعشـق

بهتریـــن روز برای ستــــــــــــایش ِ آن یگـــانه معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود عـــاشق

آن بی همتــــــــــــــا

                    که احســــــاس را رویانیــد

                                          و از رویـِشَش عشــــــــــــــــــــــق در مــن ریشـه دوانـــد

امـــروز فـــارغ از تمـــام دلتنگــــــــــی ها

                                                      و بــــی خبــر از تمـــام ِ فاصلـــ ـــ ـــ ــ ــ ــه ها

با دستــــانم

پیراهـــــــــن ِ خیــــــال َ ش را می گیـــرم

تنهـــایی و دلتنگـــی

                        کف می زننــــــــــــــــد

                                            و به رُخ می کشنـــــــد نبـــــــــــــــــــــــــــــــودن َ ش را

امــا مـــــــــن ...

                  بـــــــــی توجـــه به آن هــا

بــاز با او روی بــرف ها

                                 در هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای ِ بهمـــن می رقصــــــــم

ایـن بــاله چه عاشقـــانه اسـت

                                     وقتـــی با هـر نـُت به او نزدیک می شَوَم

و با هـر ریتـــم

                    با دلبــــری در آغـــــوشش جــای می گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

چه شهــــــــــــوت انگیــز است

                 وقتـــی بوســه  و عشــق بــازی

                                      اوج ِ احســـاس ایــن رقــــص می شــود

و چه زیبـــــــا است

                          وقتــی نـــــور ِ مــــــــــاه

رقـص ِخاطـره را

                                   بـَر دیــــوار ِ اتاق حکــــــــــــــــــ می کنــد

بارالهـــآ ...

                این عشــــ ـــــــــــ ـــــق برای مــن

رَد ِ پــایی بــود در بــــــرف

                               رَد ِ پـــای ِ کسی که آمــــد و رفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز ِ عشـــــــــــــــــــق را

                               ایـن ولنتــاین را

رَد ِ پـایی کـن از آرامــش

رَد ِ پای ِ آرامشــــی که بیـــاید و هیــــــــچ گـاه نـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــرود

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودمنوشته شده در 24 بهمن 92 ساعت 11:46 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30