دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


بعضــی چیــزهـا

                    بعضــی دردهــــا

                                            بعضــی غــــم هـا

                                            در زندگـــی جــایی می خواهــــــــــــد

جــایی به وسـعــــــــ ــــــت ِ دریـــاهـا

                                              جــایی به پهنــــ ـــــــای ِ دشــت هـا

جــایی به انــدازه ی ِ

                       بـی کــــــ ـــــران آسمـــان هـا

                       جـایی که حجـــم ِ دلتنگــــــ ـــــی هایت را داشتــه باشـد

جـایی که بـرای ابــــــرهای ِ بــاران زای خاطــــــره ها

                                                               چَتـری داشتــه باشـد

جــایی که نـوای ِ درد و دل هــایت را بشنـــــــــــ ــــــــــــَوَد

                                                و هیــــچ نگــویـَد و آرامـــَت کنـد

جــایی که بـرای هــِق هــِق های ِ شبــــــانه ات

                 برای بُغــض های ِ گـاه و بـی گاهــَت شــانه ای داشتـه باشـد

جـایی که وقتــی کاســه ی صبــرت لبریــز شـد

                                              اضافــ ــه اش از چشمـــانت نچـِکـَد

چشمــــــــــانت را بــــــارانی نکنــد

                                          دلـــت را خـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــون نکنـد

جــایی که بـرای حســـــــــرت هایت

                                      بـرای زخـــــــــم هایت

                                                            مرهمــــی داشتـه باشـد

جــایی که حجــــــــــم نبــودن ها را

                                  حجــم ِ جـای خالــی های زندگیــت را پــُر کنـد

جــایی که وقتــی فکــر و خیــال ها

به روح و ذهنـــت هجـــــــــوم بـرد

با شلیکــــــــــ ِ یـک معجــــزه از جنـس ِ آرامـــــــــــــــــش نـــابودشان کنـد

جـایی که جـایی بـرای ِ

                         داغ ِ از دسـت دادن ها

خــون بهــای ِ تنهــــــــــــــا شــدن ها و بـی کــس مـــاندن ها داشتــه باشـد

آخـر مگــر دل مـــ ــن چقــدر جـــا دارد ؟!

                                             دیگــر دلــی نمـــانده ...

درون سینــــه ی مــن

                                چیـــــــــــــــزی ست شبیــه دَرد ... نه قلــب ...

تــــو چه می دانـی ای دوســت ؟!

                       تـو چه می دانــی حـال و روز کســی را که

سالهـــاست غمـــــــــ ـــــــــی کهنــه کنـــج ِ قلبــش سنگینـــــــی می کنـد ؟!

تـو چه می دانــی حــال  و روز ِ کسـی را که

                                    سالهــاست با دلتنگـــی ها

                                                                زندگـــی می کنـد ؟!

تـو چه می دانـی حـــال و روز ِکسـی را که

                                     سالهـــاست حســــــــرت ِ

                                                         آغــوش مردانــــــه ای را

                                    میـان پریشـــــــان حالـــی هایش می خــورد

تـو چه می دانــی حــال و روز ِ کســی را که

                       سالهــاست نــام ِ پـــدر را بـَر زبــان نیـــاورده اسـت ؟!

تـو چه می دانــی حـــــال و روز کسـی را که

                                 پـــ ــــدر نـدارد ... ؟!

تـو چه می دانـــی یتیمـــی چـه دردی دارد ؟!

                      تو چـه می دانــی حـــال ِ مــــ ـــن ِ دل شکستــــــه را ؟!

که اگــر او را داشتـــم

دنیــا با همــــــه ی غـــم هایش برایـم بهشتــی می شـد میـان آغـــوشش !!
وقــــــت هایی که بـود

                       غــم هایم را با او تسکیــن مــی دادم

دســت هایش معجـــــزه می کــرد بـَـر تمـــام دَرد هــــایم

امـــا اینکـــــــــــــ ...

                      در ایــن روزهــــای ِ دلگیــر و تلــخ

در ایـن دنیـــای ِ وانفســـا

                              که تنهـــایی مُبتـــلایـم کــرده به بـــــی احســاسی

تــب ِ ســرد ِ احســـاسم را با آتـــش ِ کدامیــن آغـــوش گرمـــــــا بخشــم ؟!

آه ای دوسـت !

                             تـو چه می دانـی حـــال دل ِ مـــرا در ایـن روز ؟!

آه ای پــــــــدر

                 ای پـــادشاه زندگــــــــــی ام

امســـ ــــ ــــ ــ ـــال برایـت جــز یکــــــــــــــ آسمــان اشــک چیــزی نــدارم

دلــــــــــم گرفتـــه اسـت

                             خستــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــه ام ...

کــــــــــــــــــم آورده ام

                 دعـــــایم کـن

                             دعــــایی از جنــــس ِ نــــــــــــــــــــــــوازش هایت

از همــان نـــوازش ها

که همیشـــ ــــ ـــ ـــه آرامــم می کــرد

                                     و لبخنـــد را روی ِ لــب هایم می نشـــــــاند

و به مـن حــس ِ زندگـی مــی بخشیــد

 

روزت مبارکــــــــــ پادشـــاه قلـــب مـــن ... روزت مبارکـــــــــــــ پــــــــدرم

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
نوشته شده در 23 اردیبهشت 93 ساعت 01:08 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30