تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - رسیدن به مقصد ِ رهایی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


دلـــــــــــــــم سفــــر می خواســـت

                                                  سفـــــــری دور

سفـــری که مثــل انتهـــــای ِ عشقمـــان

                                                                     رسیــــدنی نداشــت

دلــــم می خواسـت

                        بــِـرَوَم

                                دور شَــــوَم

از خــــودم

               از خاطـــــــــ ـــــــــــره ها

                               از آدم هـــایی که دیگـر بودنشـــان آرامـم نمی کنـــد

گذشتــم از جـــاده ها

                          از دل کـــــوه ها

                                       از آغــوش ِ جنگــل ها

                                                                      از لـــب ِ دریــا ...

امـــا ....

            لــب های ِ دریــا مگذاشـــــــــت از او بُگــذَرم

                                 با عشـــــوه ی ِ نــاز ِ مــــوج هایش صــــدایم کـرد

کــوه ِ دلــم لرزیــد

                         برگشتــم ...

او هـم مثـل مـــــن پُــر از خشــم بــود

                                                 پُـر از خــــروش

ایـن بـار چشم هایـش آبـی نبود

                              دیشـب بــــاران به گریــه اش انداختـــــــــــــــــه بـود

خاکستــری ِ چشـــــم هایش را

                               به نگــاه خاکستـــری ام انداخـــت

مــــــــــوج های ِ بُغـــض آمـد

و ایـن بـار اشکـــــــــــــــــــــــ بـود که چشــم های مـرا به گریـه مـــی انداخــت

                                 به یـاد آوردم عــــاشق شــدن را

به یــاد آوردم دلــی را که به دریــا زدم

                                     دلـی که روزگــاری از آب هم  واهمــــه داشــت

و دیـدم " مـــــن " ی را که شکســـت

و تــــــو را چنـان ترکــــــــــــــــــ کـرد

                                که گـویی هرگــــــز وجــود نداشتــه ای

دریـــا ...

                                    ساحـــل َ ش را دفتـــری کـرد از دَرد نوشتــه ها

و مـن با چشـــم هایی بــارانی

                                    و دلــی خستــــــــه

                                    غـــــــــــــــم هایم را روی ِ شِــن هایش نوشتــم

شـاید او با مــوج ِ مــوهایش

دَردهـــا را به قعـــــــــــر ِ بــــی کـران هـایش بُـرد

                                 و مــن هم روزی توانستــم از تـَه دل بخنـــــــــــدم

کمـی آن طــرف تـَر

                   دور تـَر از دریـا

                                   نرسیـده به جنگـل

هیــزم ِ خاطــره ها را در آتــش ِ بی تفـاوتی هایم ســــــــوزاندم

خاطــره ها ســــوخت

                          و از خاکستـــرش تمــ ـــ  ــ ـــام ِ آرزوهـــــ ـــــا دود شـد

بازگشتــم ...

                    ایـن سفـــر هـم انتهـــایی داشــت

مـــن رسیــــدم

امـــا ایـن بـار جـــوری دیگـر ...

                            رسیــدم به اینکـه بــاید تـــــــــــو را از دســت می دادم

به اینکـه تـــو اگر عـاشق بــودی

                     به حرمـــت ِ آن بــوسه ها و آغـــوش ها و دوستـــت دارم ها

پــای ِ دلــی که عاشقــش کـردی

                                        می مـــــــــــــــــاندی


به اینکـه احســاس تــوعشــ ـــــق نبــود

                                                  و شــاید هـم احســـاس مــــــ ـــــــن

به اینکـه فرامــــــــوش شــدی

                                             به اینکـه تــــو دیگـــر در قلبــم نیستــی

به اینکـه اگـر خــــدا هـم بخواهـــــــــــد

                                        مــــن دیگـر تـــــ ـــو را نمی خواهــــــــــــــم

به اینکـه تنهــــایم

و تنهــایی یـار ِ دیرینــم خواهــــد بـود

به اینکـه عشـــ ــــ ـــــــــق برای مــن

                                            سفـــری ست از همیشــه تا هرگـــــــــــــز

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 24 فروردین 93 ساعت 17:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30