دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منلحظـــه ها را گذراندیـــــم

                               غـــم ها را مــــــــزه کردیــم

دلتنگــی ها را چشیدیـــــــــــــــم

                                                حســ ـــــ ــــــــــ ـــرت ها را خوردیـــم

و سالــی دیگـر

این چنیــن رو به پـایـان رفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـان ای دل !

              جـام دلتنگــــــــــــــــــــــــــــــــی را بیـــاور

                                           جرعـــه ای از شـــراب ِ حســــرت را بریـز

حــال بیــا و کنـــارم بنشیــن

پیکــــــ ِ غــم ها را بـالا ببـر

                            و با نقــابی از لبخنــــــــد بنــوش حســرت ها را

بـزن به سلامتــی ِ

                    روزهـــایی که با بـــی قـــراری گذشــت

بـزن به سلامتــی ِ

                       شــب هایی که با خیـــال های ِ عاشقـــــانه ات سپـری گشـت

بـزن به سلامتــی ِ

                   بغــــض هایی که تـه ِ گلـــویت جــا مــاند

بـزن به سلامتــی ِ

                    اشـک هایی که دشــــــــ ـــــــــت ِ گونــه هایت را آبیـــاری کـرد

بـزن به سلامتــی ِ

                     کاســه ی صبـــــــــــری که لبریــز شـد

بـزن به سلامتــی ِ

                     دلتنگـــــــ ــــــــ ــــی هایی که مساحـت ِ زندگیـــت را پـُـر کـرد

بـزن به سلامتــی ِ

                     تنهـــایی هایی که تنهـــــایت نگذاشــت

بـزن به سلامتــی ِ

                 نقـــاشی هایی که دَرد را خـــوب کشیــد

بـزن به سلامتــی ِ

                      آغـــوشی که سهــم هـم آغـــوشی هایت نشــــــــــــ ــــــــــــــد

بـزن به سلامتــی ِ

                     بوســـــــــــــــــه هایی که در خــواب و رویـــاهـایت جــا مــاند

بـزن به سلامتــی ِ

قصــر ِ آرزوهـــایی که فـــرو ریخــت

                      و شاهـــزاده ی ســوار بَـر اسبــش قسمـت تــو نشــد

بـزن به سلامتــی ِ

                    دفتــر خاطـــراتی که مــــــــدت هاست خــالی از نوشتــه هاست

بـزن به سلامتــی ِ

عشــــ ــــ ــــ ـــق که تنهــا خاطـــــــــره اش بــَر جــای مـاند

بـزن به سلامتــی ِ

                    دوســت داشتــن

                                     که به افســــانه ها پیـــوست

بـزن به سلامتــی ِ

نیــــــــــــــــــازهایی که زیـن پـس سرکــــــــوب خواهــد شـد

بـزن به سلامتــی ِ

                      " مــن ی " که مجبــــور به دل کنــــــــــــدن شــد

اینکـــــــــــ ...

              آرام بــاش دلکــــــم

                                 اشکــــــــــــ هایت را پـــاک کـن

آرایــش صــورتـت را تـازه کـن

                          خـط ِ لبخنــــدت را پُـر رنگــــ تــَر کـن

                                                 و ایـن بـار پیـک آخــر را بالاتـر ببـــر

حـال بـزن به سلامتــی ِ

                        من و تنهـایی که مــدت هـاست

                        به بـــودن با یکدیگــر خــــو گرفتــه ایم

بنـــوش دلکـــم بنـــوش

                             سَــر بکــــش ایـن جــــــــــــــــام را

مســـــت شـو

                آن چنـان مســـــــــــــت که تلخــی ایـن شــراب

                                             تلخـــی های ِ زندگــی را از یـــادَت بِبَــرَد

شــاید ســال ِ دیگـر

بــاران ِ لحظــــ ــ ــــــــــ ــــــــ ــه ها جــور ِ دیگــری باریــد

و رنگیـن کمـان َ ش

                           دقـــایـق ِ خاکستـــری را رنگـــــــــــــــ ِ دیگـری بخشیــد

شــــاید ...

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 20 اسفند 92 ساعت 16:24 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !