دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


خورشیـــد اسفنــــد مـاه طلــــــــــــــوع کـرد

                                                         و در واپسیـــــــــــــــن دقــایقَـش

بــاز کســی رفتـــــــــــــ

                            بــاز تنهــــــــــــا شــدم

بــاز بغـــــــــــــــــــــض هایم را

                           پشــت خنــــــــــده هایم

                                                گوشـــــــ ــــ ــــــــ ــــــه ی چشـــــم هایم

لا بـه لای آبشـــار ِ گیســــــوانم پنهــان کـردم

                                               تا او نبینــــد و دلتنگـــــــــــــــــ نشَـــــود

امـــا نشـُد ...

                    نتوانستــــَم

این اشــک های ِ لعنتـــــــــــــــــی امـان نداد

                                         و ناشیـــانه بَر روی ِ گونــــه هایم لغـــــــــــزید

او رفتـــــــــــــــــــــــــــ و

                               بـاز جمــع کوچـک خــانه مان خلـــــــــــ ـــــــــوت شــد

و جــای خـــــــالی هایش

                               بیشتــر و بیشتـر

انگــار در طالــــــع مــن

                              اسفنــــــــــــــ ـــــــــــــــــد مــاهی ست از دلتنگـــی

آه ...

چه سخــــت می گــذرد ایـن ثانیــه های خاکستـــری

                 هنــوز نرفتــــــــــــــــــــه

                                           دلــــــــــــــــــــــــــم برایـش تنـگ شـده اسـت

مهربــــــانم!

              بــــــــــــــرادرم !

                                    ای روشنـــای ِ دل ِ خواهـــر !

                                                   خــدای ِ دلتنگـــی ها پشــت و پنــاهت

پروردگـــارا ...

با یکــــــ دنیــا پُــر از دلتنگـــی

                    با یکــــــــ انتظــــــار پُر از اشـــــــــــــــک

                                                       و با یکـــــــــ آرزو پُــر از آرامــش

عزیــزم را

به دســـــــــــــــت های مهربــان تـــ ــ ــــ ــــو می سپـــارم

                       در تمــامی لحظــه های ِ " خدمتــش " نگهــدارش بــاش
فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم

"" ششـم اسفنــــد ماه 1392 روز اعــــــــــــزام بـــرادرم به سربــازی و دلتنگــی های مــن ""نوشته شده در 6 اسفند 92 ساعت 06:23 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30