دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دیشــب خوابَــت را دیــــــدم

                       نزدیـک تَـر از دور بـودن ها  بــودی

                                           حــــواس ِ احســــاست به آوای ِعاشقــــــــانه هـایم بــود

و نگاهَـــــت به راهـــی که

                            انتهــــایش به دلبستگــــی هایم می رسیــد

                                            زیــر چَشمــی قــــامت سَـرو ماننــدت را می نگریستـــم

قـــامتی که خیـــال می کــردم روزی ســـایه ی مــــــــــردانه اش

                                                                            مــامن آرامشـــم خواهــد شـد

چَشـــم های سیــاهت چه وحشیـــانه

                                           چشــم دلــــــــــم را می دَریــد

مــــــــــــــــــــوهایت چه ماهـــــرانـه شـَـرم ِ گونـه هایت را پنهـــان می کـرد

چه زیبـــــا شــده بــودی

                         چقـــدر دلـــم برایـت تنگــــــــــــــ شـده بـود

نیـم نگاهـــم را دزدیــدم

                            خــود را زدم به راهــــی

                                                 که نرســــــــد به تــــــو

                                                                    که نرســد به نیمـــه بــودن های تــو

که دیگـر ایـن خــــواب ها هــم رنـگ واقعیــت به خـود نگیــرد

 دور شــــــــــــــــــــدم ....

                                                  دویـــــــــــــدم تا اَنتهـــای ِ یـک نــاکجــا آبـــاد ِ دور

تا نبینــــــــم

                 نزدیـکــــــــــــــــــــــ بــودن های ِ کوتـــاه ِ تــو را

تا نچـِشـَــــم

                بوســــــــــــــــــــــــــــــــه هایی را که بعــد رفتنــــت جـــایشان دَرد می کـنـد

تا لمــــس نکنــم تَـنــی را که

                     گرمــای ِ هــم آغوشیـَش سهــم مــن نیســت

امــــا پــای ِ دلتنگـــــــــی ام

                                    به سنـگ های ِ بــی قــــــــــــــــــــــــراری ِ خیــــال گیــر کـرد

پَــرت شـدم تا نهــــایت ِ یکــــــــ رویـــا

                                             رویــــــایی عاشقـــــــانه

تــــــو را دیـــدم

                   که با تَـنــی نیمــه عریـــان قــُــــــــــــــــــــــــــوس ِ تَـنَــم را تـَنپــــوش شـدی

خیالـــت بــاز غافلگیـــرم کـرد

                             نفــس در سینـــه حبـــــس شـد

                                                                 نه حرفــــی نه کلامــــی

تنهـــا رقــص ِ نرگــس ِ بــی رنـگ ِ چشـم هـایم بـود

                                                               که روی گونـــه هایم پــای می کــــــوبید

بیــا و سَـر بَـر سینـــه ام بگــذار ...

                 بشنــو صــدای هـِق هـِق بغـــــض هایی را که

                                                          مــــــــدت هاست در سینــه حبـــس کــرده ام

بشنــو حســـــــرت ِ آرزوهــــایی را که تا ابـــد بَـر دل مانـــد

بشنـــو که خیـــالت چگونــه نظــم دل را بهــم ریختــه اسـت

که به جــای تیکـــــ و تـاکــــ

                                       آآآآه آآآآه صـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــدا می کننــد

ببیـن که خیـــالت

                     چه آشوبـــی در هـَــــوای ِ نفـــــــــــــــــــــــــــــــس هایم به پـا کـرده اسـت

آری ببیـن .......

ببیـن که چگونــه عطـــر ِ تـَنَـت در سَــرَم پیچیــده اسـت

که واژه هــا دلتنـگ وار

                                       عاشقــــانه نوشتنـــــــــد

                                                                     هـان ای مـرغ ِ عشقـــــــــــــــــــم !

امــروز از جــای ِ سَـر انگشتـــانَت روی تَـنَـم

و عطــر ِ مستـــانه ای که روی مـــــــــــــــــــــــوهای ِ یلــــدایی ام جـا مانـده بـود فهمیـــدم

تــــو هنـــوز فرامــــــــوش نشــده ای

                                           تــو هنـــوز اینجـــایی

                                                     کنــار ِ عاشقـــانه هایم ... کنــار دلدادگــــی هایم

امــا بیـــرون از ایـن سَـــراب

                      یـک رویـــــــــای ِ دوری

                                          یـک آرزوی محـال

                                                          یـک حســـــــرت ِ تلــخ

ایـن عشـــــ ـــــق

آن قــــدر از مـــ ـــن و تــــ ــــو دور است

                              که هیــچ رویــا و خیـــالی مــــــــن َ ش را به تـــــــــو نمی رســاند

حتــی این خــواب های ِ پوشــــــــــالی هم

                                                      دیگـر آرامــــــــم نمی کنـد

تنهــا خستــه تَـرم می کنــــــــــــــــــــــــــد

                                                    خستــــــه از ســال ها تنهـــایی بـــی عشـــق تـــو

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 12 بهمن 92 ساعت 16:40 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30