دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منخیـــــــــــــالت که می بــارد

                                   خیـس می شَـــوَم از نَـم نَـم رویــا

چشـــــم هایم را می بَنـــدَم

                                   دســت ِ دل را می گیــــــــــــــــــرم

                                   مـــی رَوَم به روزهــــــــــــــــــــــای خـــوش باهـــــم بــودن

با سیــــاره ی ِ آرزوهـــا

مــــــی رَوَم تا آسمـان عشــــق

                             و با سـوی ِ ستـــاره ها روشــن می کنـم تــاریک خانــه ی دل را

در ایـن خیـــال ِ بــارانی

                               در این اتـــاق ِ تاریــک و نمنــاک

کنــار ِ لالـــــه ی ســُرخ ِ گــوش هـایم

                                      زنـانگـــــــ ـــــ ــــ ـــی هایم

                                                        رعــــد ِ عاشقــانه های ِ تــو را می شِنَــوَد

دلتنگــــــــ ِ بوســـــه هایت می شَـــوَم

                                         دلــــم گوشـــه کنـــارهای ِ آغـــــــوشت را می خواهــد

پـَــــــرده ها را بکــش

                            به بَستَــــرم بیـا

با عطـــر ِ نفـــــس هایت عبـــــور کـن از کوچــه های ِ تَـنَــم

                                                          جــام ِ تنهـــایی را پُــر کـن از عشــــــــق

پیـک ِ احسـاس را بــالا ببــر

                                   و بیــا تا از مـــی ِ لـــب هـامان بنـوشیــــــــــــــــــــــــــــــــم

نزدیکـــــــــــ که می شَـــوی

                              چشـــم هایم خُمـــــار می شَــوَد

                              گیــج ِ عطــری می شَــوَم که نفـــــس هایم را پُــر کــــرده است

پروانــــه می شَــوَد روحـــم

                 بــال می گشـــــاید ســوی ِ خاطِـــرَت

                                              خاطــرَت چـه مهربــــــان است

                                                                            مهربــان تَـر از تــــــــو ...

به سرزمیـــن ِ خـــــواب هایم می آیـــد

                           آغــــوشش را قلمــروی ِحکومـت ِ من می کنــد

با نگاهَــش لمـــــــس می کند تـَنَــم را

                                             با دستــانَش شانــه می کنـد

                                                                              خـــرمَن گیســــــــوانَم را

آتـش ِ جنگــل ِ ایـن آغـــــــــوش

                                     شعلـــــــــــــه وَر می کند تَنَــم را

                                                    گــُــم می شَویــم لای ِ بــــی قــــراری هـایمان

ستــاره ها چشمـــک می زننــد

                                 مـــاه می خنـــــــدد

                                              ماهتـــاب رُخ می نمـــــاید

مـن و خیــــــــالت

                      در حریــــــم ِ خلــــوت ِ شـب هم آغــــوش یکدیگــر می شَویـــــــــــم

ساعــت های دلدادگـــی می گــذرد

                          راه ِ شـب قصــــه ی ِعشـــــق را بـرای ِ ابـــرها روایـــت می کنــد

شبگـــردی عــــــاشق

                         لالایــی ِ آرامــش را می خوانــد

                                                       و شــب در آغـــــوشت به خـــواب مــی رَوَم

ســـاعت های ِ شیـــدایی می گــذرد

                                      سپیـــده  نــــــور می پاشد

                    و صبــح با بوســه ات بیـــدار می شَــوَم

                                                                چَشــــم بــاز می کنــم

تـــــــــو نیستـی ...

                         امــــــــــــــــا ...

                         طــرح ِ لـــب هایت روی ِ لــب هایم جــا مانــــــــــــــــــــــــــده اسـت

و بـاز مـــــــن ...

                      بُغـــــــض هایم را

                      پشــت ِ حافظــــه ی ِ خاطــــراتم پنهـــان می کنـم

می دانــی ؟!

از وقتــی مــن و خیــالت هــم آغــــوش شـــده ایم

                                                 دیگـر دل  نوشتـــه هایم عــــــاشقانه نمی شَـوَد

آخـر مـــــــدت هاست

              روحــم آبستـــن یک عمــر تنهــایی ست

یک تنهـــــایی مفـرد

                       که باعــث و بــانی اش همــان عشـــــق ممنـــــــــــــــــــــــــوع بـــود

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 2 بهمن 92 ساعت 16:15 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30