تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تولدی زمستانی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

یلــــدا . دخترکـــــــ ِ شب هــای ِ ســــرد و پُـر ســـوز پاییــز

                                                                      به پیشــــــــــــواز ش رفــت

عــاقبـت زمستـــان از راه رسیــد

                                   کالسکـــــه ی ِ نقره گــون ِ زمستــان

با چــــرخ هایی از یـخ هـــای ِ بلـــورین

                                   و اســب هـایی به سپیــــــدی ِ بـــرف

                                                                 آرام آرام نزدیـک شـــــــــــــــــد

بانـــویی با جــامه ای سپیـــــد و روشـن

                                  عشــوه کنان  و خرامـــان  خرامــان

                                                                از کالسکـــه پیــــــــــــــــاده شـد

پرسیدمَــــــش بانـــو تـــــــــو کیستـــی؟!

نگـــاه ِ خستــه و مهربـــانش را به چَشــــم های پُــر زِ اشتیــــــــــــــــــــاقم دوخــت

و لبخنــــدی زد و گفـــت

                              مـــــــن دی ام ...

مـــاه تـــــــو ...

                    آنگــاه مـرا در آغــــــــوش فشـرد و آهستـــه در گوشـم خوانــــــد :

دخترکــــــم ...!!!

                  مراقــب ِ احســـــــــــاست بـاش

                                       زیـن پـس همچــون دی صبــــور بـاش

و همچــو بهمـن آرام

                        و چـون اسفنــد عــــاشق

که دریــن رَه روزهــای سختـی همچـو زمستـــــــــــان پیـش ِ روی خواهــــی داشت

روزهـــا آمدنــد و رفتنـــد

                              و ســــال ها گذشـت

اینک ایـن منـم همـان دختـرکــــــــــــــــــ ِ احســـاسی ِ آرام و عــــاشق و صبــــــور

همـان بانـــــــوی ِ دی

که آسمــــــــــــــــــان ِ دلـش پُــر از ابـــرهای ِ مهربـــانی ست

                                و از سقــف ِ آسمــانش ترانــه ترانــه احســاس می بــارد

همـان بانـو

که خورشیـــد ِ دی مـــاهی اش به کرشمـــــه

                                                         نــــــور می پـــاشد

                            و ســوز ِ زمستــانی اش حــس ِ زمیــن را دگرگـــون می کنـد

من زاده ی زمستــــانم

                              همــــــــــــــزاد ِ فـــروغ و فردوســی

که فـــــــــــــروغ َ ش

                             قافیــه قافیــه احســاس را سرمشــــــــــــــــق ِ شعـــرها کـرد

و فردوســـــــــی اش

                           حمـــــــــــــــــــــــــــــــــاسه ســـرای ِ شعـــرهای ِ تـــاریخ شــد

همـــزاد مسیــــــــح

                          که رَدای ِ سپیــــــــــــد ِ آسمـــانی اش

                                                   حَریـــر ِ تَـنَــم را آغشتــه به پـــاکـی ها کرد

مــن زاده ی ِ دی ام

                         عجیــن شـده با بــــــــرف و سرمـــــا

                                                                 که قــــرار بستــه ام زیـن پــس

زیــر آن سپیــــــــــــدار ِ بلنـــد

                      روی ِ آن تپـــه ی ِ ســرد و خامـــوش

                                                                    جـــور ِ دیگــری زندگــی کنـم

با احســـاس امـا پُــر غــــــرور

                                      آرام امـــا ســــــرد

                                                                      محکــــــــم امـا پُــر امیــــــد

هــان ای بـــــرف؟!

                 تــو ببــار نــَــرم نــَرمـَک

                                           رقــــــــــــص کنــان

                                           تــو بیــار ... تــو برقـــــــــــــــص ...تــو بکـــــوب

شـشم دی

                          شـب میـــلاد مـــــن اسـت

                                                            شـب میــلاد زمینــــــی شدنــــــــــــم

گرچــه ایـن گیســـــــــــــوی ِ سپیـــدم

تُحفــه ی هــر سالــــــــــه ی تــوست

ولــی ...

           تــو ببــار که بــارش ِ آرامــــــــــــــــش ِ احســاس ِ سپیـــد ِ زمستـــانی تــو

بـر غـــم چندیــن سالــــــــــه ی ایــام ِ

                                                   غریبــــــی که داشتـــم

بهتریــن هدیــــــــــــــــــــــــــــــــه ی زیبـــای ایـن تـــاریخ اسـت

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 6 دی 92 ساعت 07:50 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30