تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تعبیرِ حال بد ِ من

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
حــال ِ بَـد ِ ایـن روزهـــایم را به چه تعبیـــــر کنـم ؟!

به هــــوای ِ گرفتـه پاییــز

                    به آسمـــــان ِ ابــری و بـارانی اش ؟!

                                 یا به درختــان ی که بـرگ بـرگ گریــــه می کننـــد ؟!

به روزگــاری که

                 برخلاف ِ آرزوهــــایم گذشـت

                           یا به آرزوهـــایی که زیـر پـاهـایم خِــش خِــش می کننــد؟!

به غــم هایی که

ریشــه دوانـده اند در بطـن بطـن ِ وجــودم

                                                 یا به دَرد هــایی که تا ابَـــد دَرد ماندنـد؟!

به دلـی که اسفنــــاک تنگــــــ است

یا به دلتنگــــــــــــــی هایی که ماننـد ِ خــوره قلــب و روحــم را خــورده است ؟!

امـا نه ...

تعبیـــر ِ حــال ِ بَــــد ِ مــــــن

                              به اولیـن روزهــای ِ آذر ماهـــــی ِ ایـن پاییــز می مانــد

به لحظـه ای که بـاز آمـدی

و خلـــوت ِ تنهـــایی ام را تنهــا تر کــردی و

                                                         بـاز رفتــی ...

به لحظـه ای که دشـت ِ دلــم

شقــایق ِ بودنــت را خالصــانه تمنـا می کرد

                                             و دلتنگــــــــــ ِ آغــوش و بوســـه هایت بـود

امــا ...

مــن به اجبــار ِعقــل

                                      رو به سوی ِ زندگـی ای دیگـر راهیـــــــــت کـردم

آری ...

          بدرقــــه اش کـردم

                              امـا نه با دستــانی که

                                                              در دستــانم گــــــره می خـورد

نه با پـاهایی که

سنـگ فــرش ِ کوچـه بــاغ ها را قـــدم می زد

نه با صــدایی که

                        از وَرای ایـن سیــــــــــــــــــم های فلـزی به مـن جـان مـی داد

مـن بدرقـــه اش کـردم

                          با دسـت خطـی که

                          تلــخ ترین دسـت نوشتـــــــــــــــــه ام شـد

آه ای خــدای ِ تنهــایی ها

نمی دانـی چه دردنـــاک است حـال ِ امـروز ِ مـن

                                     نمی دانـی چه سخــت اسـت لحظـــه ی خداحافظــی

لحظـه ای که به اجبـــــار ایـن زندگــی

                                          محکــوم به جـــدایی می شـوی

محکـوم به لِـه کـردن برگ های ِ دلـت

                                            در پاییـزی که تلــخ ترین پاییــز زندگیـت شـد

جانــانم ! مجنـــونم !

وقتـی می گویـم دیگـر به سـراغ ِ مـن نیــا

                            خیـال مکـن فرامــــوشت کـرده ام

                                                                      یا دیگـر دوستــت نـدارم

نه مهربانــم !

فقـط می دانــم کسـی که دلــش با مـن نیســت

کسـی که جسـارت ِعاشقی نـدارد

نیمــه بـودن هایش

                       رفــت و آمــد هایش

                                     مشکلــی را حـــــل نمی کنـد

                                                            تنهــا دلتنگـــــــــــــ تـَرم می کنـد

مـن کسـی را می خواهــم تمـام وقــت

                                     شـش دانگــــــــ ...

                                     مَــردی که تمــام قلبــش در اســــــــارت مـن باشـد

تعبیــر حـال ِ بَـد ِ مـن

                           " تــویی"

                            تـویی که قسمـت عشـــق مـن نبــودی

تـویی که

روزهــای خوشـت با دیگـری خواهـد بـود

                                                        و شـب های ِ دلتنگیـــت از آن ِ مـن

مــن ی که

به خاطـر تـــو تمـام زندگــی را باختـــــــم

                                                     حتـی عشــق را ...

خداحافــظ مسافــر خــاص ِ جــاده ی زندگـی ام

                                                    خداحافــظ مـرغ عشــق

                                                    خداحافــظ خاطــره ی تلــخ فـــــــرداهـا

خداحافـــظ ...

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 6 آذر 92 ساعت 13:30 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30