دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
دل نوشتــــه ای از مـــن

                          در بهمـــن مـاه سال ِ

                                                  هـزار و سیصـد و نــود و یک     

در چهارومیــن سالگـــــرد شکفتنـش

                                              دکلمــــه شـد

با صــــدای دوستـی که

                            دل َ ش از جنــس احســـاس اسـت                 

و هدیـــه ای شـد بـرای تــــو

                                      ای جــــــــــــــــاده ی احســــــــــــــــاسم

 

آقـای فــراز حـق پنــاه

                              هیــــــــــچ واژه ای نمی تونـه حـــال ِ مـن رو

بعد از شنیــدن ایـن دکلمـــه

                                   توصیــف کنـه

                   زبانـم قاصر ِ برای تشکر از این چنین هدیه ی زیبایی

فقـط می تونـم بگـم

                        سپــــــــــاس شما رو بـابت ایـن هدیــــــــه ی زیبـا

براتـون بهتریــن آرزوهـــا رو

                   روی بـــال ِ کبــوتر ها می نویســـم

                                    و به آسمــون آبـی خــــدا پـــــرواز میـدم

امیـدوارم بازم بخونیـــد

                     و بتونیـم آلبــــوم های زیبـایی رو

با صـــــدای شمـا بشنــویم

                                 هـر چی آرزوی خــوب ِ مــــــــــــــــال شمـانوشته شده در 2 مهر 92 ساعت 19:01 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !