دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تابستــــان با کولـــه ای پـُر از آفتــــاب

                                                     از راه رسیـــــــــــد

                                                     خورشیــد گرمـــایش را بـَر لحظــه هایم تـابـانـد

مـــن امــا ... اینجــا ...

                                 حوالـــــــــــــــــــــی ِ فصــل تنهــــایی ام

زیــر ِ آسمـــانی ِ از ابـــــــرهای ِ بــاران زا

                                                       در هــوای ِ رابطـــه ای ســـــــرد, یــخ زده ام

خستــه ام ...

                                               خستـه از ایـن تکـــــرار ها

عـــــادت به نبـــــودن ها

                                               خستــه از ایـن دلتنگـــی ها

بُگـذار بخــــــوابم

                     بُگـذار آرام گیــــــــــــــرم

                                             پَـر ِ پـــــــروانه ی ِ خیالـــــت را بگیــر از افکـــــــارم

بــال ِ کبـــوتر ِ رویــــاهـایت را بچیــن

                                        از خـــــــــــــواب هـایم

                                        سبـد ِ خاطـــره هایت را خالـــی کـن از تمــــام خاطــره ها

دور شـــو از مــن و دل

عطــر ِ نفــس هایت را بـَر مشامــم نمی خواهـــــــــــــم
شــانه ی دســت هایت را

                    بَـر خَـــرمن ِ گیســـــوانم نمی خواهــــم

                                          لمــس ِ انگشتــــانت را بـَر تــارهای تَـنـــَم نمی خواهـــم

مُهــر لــب هایت را

                      بَـر لــب های تشنـــه ام نمی خواهــــم

وقتــی نیستـــی

وقتــی از مـــــــــن و دل دوری

                    خیــال و خاطــراتت به چه کــار می آیــد

                                                           جُـز آن که دلتنگـــــــــــــــــــــــــ ترم کنـد ؟!

نزدیـک نشــو

نزدیـک که می شــــوی

بــی تفــــاوتی هایت را فرامـــــوش می کنـم

                                                         شکستـــن هایت را از یـــاد می بَــــــــــــــرم

اوج می گیـــرم در آسمــــــــــان عاشقــــی

                                            و بـــــاز به یاد می آورم خاطرات ِ آن روز تابستانی را

خاطـرات ِ آن آغــوش

                    خاطـرات ِ گرمــی آن دســت ها

                                            خاطـرات ِ بوســه ی یلـــدایی ِ آن ظهـر تابستـــانی

خاطــرات ِ عشــــق بــازی هایی که

بـَر تـار ِ تَنَــم می نواختـــی و بَـر پــود تَنَــت می نواختــــــم

آن گــونه که نـــوای ِ آرامــش

                                     کویــــــــــــــــر ِ شــب هایم را

                                                             گلستـــانی از گــل های عشــــق می کـرد

و مـن قــدم زنــان

با تـَن پــوشی از آغــوش و بوســــه

                        تــو را تا آخــرین قبیلـه ی ِعشـــق

                                         نُــت ِ جـــــاودانه ی مـوسیقـــی ِ شبــــانه هایم می کــردم

نزدیـک نشـو

قـــدم مَگــذار بـَر خــــــــــواب هایم

                                  بُگــذار چشــم هایم فرامــــــــــــــــوش کننـد شمــع ِ نگاهــت را

                                  بُگـذار گـــوش هایم از یــاد ببرنـد نجـــواهای عاشقــــانه ات را

رهـــــــایم کـن , بُگــذار زیـن پـس

                           با صــــدای ِ نجـــوای ستــاره ها

                                                             با عطــر ِ شبـــانه ی مهتــاب

                           و با نگــاه ِ آرام مـــاه بخوابـــــم

من خسته ام ...


                   خستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه از ایـن آمــــــــدن ها و رفتــــــــن ها

می خواهــم

                 فرامــــــــــــوشت کنـم

                                               رهـــــــــــــایـم کــن

دور شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دور

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم

نوشته شده در 8 تیر 92 ساعت 10:31 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30