تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - از بوسـه تا عشــق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


از همـان روز نُخســـــــت

از همـان نگـــاه هـایی که عاشقـــانه گی اش

                                                           محــــــــــــــو کـرد چَشــــم هـایمان را

از همـان سمفــونی  ِ صــدا

                           که نواختـــــــه شـد در گـــوش هـایمان

از همـان دوستــت دارم ها

                                    که روی لــب هـامان نشســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

از همـان عاشقتـــــــــم ها

                              که از قلــب هـامان شعلــــــه کشیـد

از همـان بهـــــــــــــــــــار

                             که فصــــل آشنــــایی مــا شـد

از همـان خـــــــــــــرداد

                     که قصــــــــــه ی عشـــــق ِ مــا در کتیبـــه ی ِ خـــدا نگاشتــه شـد

و از همـان بوســـــــــه

                که امضـــای ِ ایـن عشـــــــق آسمـــانی شـد

"" تــــــو""

                     عشــــــــق اول و آخــــر زندگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ام شدی

تـــو چِنـان در مـــــــن روییـــده ای

                         که شقــــایـق ها در دشــت ها روییـــــــده انـد

تـــو چنـان در مــن جریـــــان داری

                               که خــون در رگـــــــــــ ها جریـــان دارد

تـو چنـان در مـن تکثیــر شـده ای

                                   که دلتنگــــــــی ها در لحظــه هایـم تکثیــر می شونــــد

تـو چنـان در شعـرهایـم نشستــه ای

                               که بــی وزن ِ نـام تــــــــو

                                                      غـــزل های مــن آهنگیـــن نمی شونـــد

تـو چنـان در تـار و پـودم تنیـده ای

                                که هیـــچ آمـــدن و رفتنـــی , عشـــق ت را رها نمی کند

تــو چنـان در قلبـــم حک شـده ای

                                  که هیـــچ خط فاصلــ ــ ــــ ــ ــ ـــــه ای دورَت تمی کنـــد

تــــــــــــــــــــــو چنـان دل داده ای

                                   مــن چنـان دل باختــــــــــــــه ام

تــو چنـان دوســت داشتـــــه ای

                           و مـــن چنـان عـــــــــاشقـی کــرده ام

                                                           که پـروانـــه با شمــــــــــــــع کـرد

و ایـن عشــــق

چنـان در کتیبـــه ی خـدا نگاشتــه شـد

که معلـــــــوم نیسـت , قــــــرار اسـت

                            قلبــت را گــــــــرم کنـد یا خــانه ی دلــت را بســـــوزاند؟!

اما ...

           پنجــــره ی ِ " عشــق مـا "

                                   رو به هـر تقدیـــــری که بـاز شـود

اینجـــا, در دل مـــن

                 همیشـــــه عشـــق می بـــارد

                                         و مــن زیـر ِ نـَـم نـَـم  ِ یـــاس های ِ احســــــاس

در کوچــه بــاغ هـای دلتنگــــی

تکــــــــرار نـام تـــو را قَــــــــدَم مـی زنــــــــــــم

                                                               و پُـــرمی شــوم

از اشتیــــــاق لمـــــــــــس ِ قطـــره ها

                         بـَر لــب هـایی که با لــب هـای تــــــــو بــــــــــــــــوسیده شـد

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم


نوشته شده در 13 خرداد 92 ساعت 11:19 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30