تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - جشن خــردادی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منگاهـــی ســال و مــاه و

                                تقـــویم و تـاریخ

جــوری می چرخــد و می گَــردَد

                                            و با روزهـــای ِ خـــاص ِ زندگـــی ات بـــازی می کنـد

که نمی دانــی تلــــخ باشــی یا شیریــــن؟!

نمی دانــی بخنـــــــــــــــدی یا بِگِـریــــی ؟!

                               نمی دانــی چگونــه بنویســـی ؟!

و پَــر ِ احســـاست را

                               رو به کدامیـــن آسمـــان پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواز دهـی ؟!

امــروز مـــانـده ام

از روز میـــلاد ِ تــــو بنویســـــــــــــــــــم

                                              ای عشـــــــــق آسمـــانی ِ مـن

یا از شــب ِ میــلاد ِ علــی و روز پــــدر

                                             ای مهربــان تریـن پـــــــدرم ؟!

از تــــو بنویســم

که شاهـــــزاده ی تمـــام رویــــاهـای محــــال ِ منـی

                                      یا از پـــــدری که پادشــــاه ِ سرزمیـــن ِ زندگــــی ام بـود؟!

از  تولـد ِ تـو

و آغـــاز نفـــس های تـــــو بنویســـم

                                                    که آغـــاز ِ عشقـــی آسمـــانی در وجــــودم شـد

و آسمـــــان تـــاریک شــب هایم را

            روزی ِ پُـر از آفتـــاب ِ عاشقــــانه ها کـرد

یا از روز پـــدر

            و جــای خـــــــــالی ِ حضـــورش بنویســم

که شقـــایق ِ لحظـــه هایم را

                                            تا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داغ دار کــــرد ؟!

از خـــــرداد بنویسـم

و روزهــای ِ آشنــــایی و عشــــق و دوستــــــــی

                                           یا از خاطــرات ِ خــــــــردادی ســـال ها دلتنگـــــــــی ؟!

فریـــــــــــادا ...

از چـه نویســــــــــــــــــم ؟!

                                            و قلــم بـَر روی کدامیــن کاغــذ گــذارم

                                            تا آتـــش ِ دلتنگـــــــــــــــــی هایم او را نســـــوزانـد ؟!

آه...

چه سخـــــــت اسـت

                                  جشـن ِ خـردادی ِ مـن

                                  وقتــی از تـــو و عشـــق ِ آسمـــانی ات فـــــــرسنگ ها دورم

وقتــی همیشــه مـُقــــدر شـده

                                  مــــن و تــــــــــــــــــو

                                                        در رویــــاهایمـان جشــــــــــــــــــن بگیریـــم

وقتــی نمی توانــــــم

چشــم در چشــم آرزوهـــــــای پروانـــه ایـم را

                                                          بـرای تــــو با صـــدای ِ بلنـــــــد آرزو کنــم

و چـه سخــــت تـَر اسـت

که پـــــــــــــــــــــــــــــــــدری نداشتــه باشــی

                                                           تا ایــن روز را به او تبـریکـــــــ بگویــی

و آغـــوش ِ دخترانــه ات

                                             سنگ ِ قبــری ســــــرد را

                          به جـای ِ آغــــوش گـــرم و پُـر محبــت او در آغـــــــــــــوش کشــد

و سخـــت تـر از سخـــت آن است

                            که ایـن گـــونه مـُقــــدر شــده است

که هیــــچ کـدام در زندگــــی ات نباشنـــد

                            و سهــــم تــو از تمـــــــام زندگــی

دلتنگـــــــــــی هایی باشـد که

                                     هــر روز نبـض ِاحســـــاست را کُنـــد می کنـد


تولـــدت مبارکـــــــــــــــ عشـــق آسمـــانی ِ مـن

                                                 روزت مبارکــــــــــــــ ای مهربــــان تریـن پــــــدر

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 2 خرداد 92 ساعت 10:57 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30