تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - زمزمه های یک شب آرزویی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


شــب ِ آرزویـــی دیگــر

                              از راه رسیــــــــــــــــــد

امشـــب ...

تکیــه بـر دیـــــــــــوار ِ تنهـــایی

                                       با تـَن پــــوشـی از شمـــع های ِ حســـــــــــــــــــــــــرت

شــب ِ چشـــــم هایم را

شهـــاب بـــاران ِ شعــــــــــــــــرهایی می کنـم

                                                     به بلنـــــــــدی ِ آرزوهـا ...

در حریــــم ِ سـوسـوی ِ ستـــاره ها

                           و در پرتــــــــو گیســـوان ِ مهتــاب

                                                                 بــــــــــــوی عطـر خـــــــدا پیچیــــده

بـَر فــــــــــراز ِ ابــرها

            و بـَر بلنـــدای ِ آسمــــان ها صـــدایی می آیــد

                                 صـــدای ِ پــای ِ فرشتگــانی که بـَر زمیــن نــــزول می کننــد

تا ستــاره ی آرزوهــــایت را

با سیـــاره ی ِ رحمـــــــت ِ خـــدا به آسمــــان ها برنـــد

                                                 امـــا کدامیــن ستــــاره ی ِ آرزو؟!

آرزوهــایی که هــم رنـگ تکـــرار شـده ؟!

آرزوهــایی که بایــد از آنهـا گذشـــــــت ؟!

                                                  آرزوهــــایی که بایــد

همچــون قاصــــدک ها

                            کــف ِ دستــــانـت بگــذاری و بسپـاریشـــــــــــــــــــــــان به بــاد

تا برونــــد و سهـــــــم دیگــــری شَوَنـد ؟!

                                    تا دور شَـوَنـــد از تـــــــو و قلــب ی

                                    که سالهـــــاست عاشقــــــانه آنهــا را آرزو می کنــی ؟!

آرزوهـــایی که نمی تــــوان آرزوی ِ

داشتـَـــــــن َش را

                        بــــــودن َ ش را

                                  عاشقـــــــــانه گی اش را

                                          در لحظــه لحظــه های ِ تنهــــــایی ات آرزو کنــی ؟!

ایـــن ها آرزو نیســــــــت !!!

                   دَرد اســــت , دَرد

دَردهــــایی که نمی تــــوان آرزو کـرد

مـــن ...

              زخــــم خـــورده ی ِ عشـــــقی ممنوعـــــــــــــــم

              که دیگــر هیــــچ چیــزی التیــــــــــــــــــــام بخــش ِ زخـــــم هایش نیســــت

عشقـــی که ممنـــــــــــوع بودنــَش را

                                 هـم مـــن می دانــــم هـم خـــــدا

خدایـــــا ...

              خستـــــه ام ... خستــــــه ...

                                            بیــا و آرام کـن التهــــــاب ِ ایـن دلتنگــــــی هـا را

با نـَم نـَم اشــک چشمـــانم

                                   وضــــــو می گیـــــــــــــــــــــــــرم

و نمـــاز ِ لیلــه الرغــــــــائب ِ

                                ایـن شـب آرزویـــی  را می گــذارم

                                                                      آرزویــــش با تـــــو ......

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


نوشته شده در 26 اردیبهشت 92 ساعت 11:18 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30