دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

لحظه های دلتنگـی
اینجــا طلــــــوع

                      به تلالــــــــــــــــــو آفتــــاب

                                                       غــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب اسـت

اینجــا غـــروب

                         به درازای شــــب

                                                تاریکـــــــ اسـت

اینجــا شــب

               به روشنــــایـی روز

                                         طولانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ست

اینجــا روز

             به زردی ِ  فاصلـــ ــ ــه ها

                                              کِــــش دار اسـت

اینجــا  فاصلـ ــ ـه

                           به دمـــی نفـــــس

                                                نزدیکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسـت

اینجــا آرزوهــــا

                 به چیــدن ستـــاره ها

                                    دســت نایافتنــــــی ست

اینجــا عشــــــق

                 به گرمــای  ِ آتشفشـــان

                                                 در حــال فَـــــــــــــــــــــــــــــوَران اسـت

اینجــا احســــاس

                    به لمــــس ِ عاطفـــــه

                                         سرشــــــــــار است

اینجــا دل

           به وقــــــت ِ دلتنگـــی

                                           در حــال  بــــــــــــــــــــــــــــی قــــراری ست

اینجا وابستگــــی

                   به حــــــــد ِ جنــــون

                                 به دلـدادگـــــی رسیــده اسـت

اینجــا ابــــر

               به وسعـــــــــــــــــــــــــت ِ آسمـــان

                                                             گرفتـــــــــــــــــــــــــــــه اسـت

اینجــا آسمــــان

             به کرانـــه ی ِ اشکــــــــــــــ

                                                   بـــــــارانـی ست

اینجــا بهـــــار

                    به مـاه ِ اردیبهشـت

                                           فصــل ِ گرد افشـــــانی ِ غــــــــــــــم هـاست

اینجــا دختـــری

به عمـــــق ِ دلتنگـــی ِ یکـــــــــــ عشــــق

                                            دلـــش گرفتـــه اسـت

اینجــا ..

           بوتــه ی ِ وحشی ِ لب هایم

                              حریــــم  ِ خامــــوش ِ آغـــوشم

                                                     پنجــــره ی ِ منتظــــر ِ چشـــــم هایم

سکــــوت ِ بــی کلام گــــوش هـایم

                             به قــد ِ یک  تــــو

                                                 بهــانـه گیــر اسـت

اینجــا لحظـــــه ها

                     به افـــــــــــق ِ دلتنگــــی

                                                   راس ساعــت خستگـــــــــــــــــی ست

آنجــا را نمـی دانـــــــــــم ................

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 15 اردیبهشت 92 ] [ 10:44 ] [ فاطیما ] [ مسافر احسـاس() ]