دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
در لا به لای ِ کـوچــه پـس کوچـــــه های ِ آرزو

                            در هیـاهــــــــــوی ِ رقــص ِ ابــرهای ِ خیــــال

در حریــــم  ِ خلـــــــوت ِ رویــــاهـا

                 ترنُـم عشـــق تـو

همچـــــــــــــــــــــون عطــر گــل ها

                                                بـر پَــر و پــای ثانیــــه هـایم پیچیـــــــــــده اسـت

هـــوای ِ بهــــارانه ی ایـن روزهــا

                              بـــوی عشــــق می دهــد

                                                                      بـــــــوی تـــــو

با رایحـــــه ای از دلتنگــــــــــــی

                                         که مشـــام ِ لحظــــه هایم را بـــی قـــرار کـرده اسـت

با لهجـــه ی ِ بــــادها

بایـد صــــدا زد تـــو را ای ترنــــم روشــن عشـــــق

                                                           با تــو بایــد مثــل بــــــــاران حــرف زد

بـرای دیــــدن ِ تــو

                     چشــــــم ها را بایـد بســت

بـرای ِ لمــــــــس ِ تـَنــت

                              زیـر ِ بـاران  بـاید رفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فکــر را , خاطــــــره را, رویــــا را

                                            زیـر بــــاران بـاید بـُـرد

زیـر بـــاران بایـد شعــــر نوشـــت

                                           عاشقـــــــانه نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا کـرد

زیـر بـــاران

بایـد به بـــازی ِ چشـــم ها رفــت

                            زیـر بـــاران بایـد تــو را بــــــــوییـد

                                                        زیـر بـــاران بایـد تــو را بـــــــــــــــــوسید

زیـر بـــاران بایـد تــو را در آغـــــوش فشــرد

زیـر بــاران بایـد بنـد از بنــد ِ مـوها بــاز کـرد

                                                      زیـر بــاران بایـد با تــو رقصیــــــــــــــــــــد

زیـر بـــــاران بایـد ترانــــه ســـــــــــــــــــرود

                             زیـر بـــاران بایـد دکلمــــه ی ِ احســاس را

                                                     روی لـب های تـو زمزمـــــــه کـرد

زیـر بـــاران بایـد با تمــــــــــام زنانگــــی ها

                                مـــــردانگی ها را به تــــاراج بـُرد

زیـر بـــاران بایـد با تــو کوچـــه بــاغ دل را قـــــــــــــــدم زد

                                              زیـر بـــاران بایـد عاشقـــانه ها را تکـــرار کـرد

زیـر بـــاران بایـد مـــوسیقی احســـاس را

                                        بـر تــن ِ خیـــــــس ِ تــو نـواخـــت

زیـر بـــاران بایـد نیلوفــــرانه دوســت داشــت

                                         و مـُـــرداب وار عاشق مانــد

زیـر بـــاران بایــد خاطـــره ســــــاخت

و خاطـــــــــرات هــزار کوچــه بـاغ را

                                       التیـــــــــــــام ِ زخـــم هایی کـرد

                                                                             از جنـــس ِ دلتنگـــــــی

زیـر بـــاران بایـد دلتنگـــی ها را شُســـت

                                      زیــر بـــــاران بایـد زانــــــو زد

و دســـت ها را به ســــــــــــــــــــــــوی ِ خــدا  تا بــــی کـران ِ آسمـــان ها بــالا بُـرد

زیـر بــــاران بایـد با نـَم نـَم عشــق

                                           وضـــو گرفـــت

و استجـــــــــابت ِ عاشقــــــانه هایت را

بر سنگ فـــرش ِ خاکــی این خـاک بـــاران خــورده تمنـــا کـرد

                                                                                  زیــر بــــــاران ....

 

 

فاطیمـا نـوشت : دل نوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 1 اردیبهشت 92 ساعت 10:34 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30