دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
با دکمـــه ی ِ احســـــاس

                              بـاز می کنـــم پیراهـــن ِ رویــاهـایم را

و قــدم زنــان تا بُـن بــست ِ مهتـــــاب

                                با تـو به عشـــــــق بــازی ِ یکــــــــ شـب مهتـــابی مـی روم

شـب چـــادرش را می کشــد

                         کوچـــه های ِ آسمـــــان

پُــر از چلچـــــــراغ های ِ ستـــاره می شــود

                                         و سنگـــــــــــ فــــرش هایش

                                                                         پُـر از پــــولک و پـــروانـه

نزدیــک تر بیــا ...

چشمــــانت را به چشمــانم بــــــــدوز

                لــب هایت را به لــب هایم نزدیکـــــــــــــــ کــن

                               با آغــــــوشی پُـر از نفــس ِ شـب بــــوها به استقبــــالـم بیـا

بگـذار در ازدحـــام عشـق و بوسـه  گـُــم شویــم

بگـذار پریشـــــانی ِ مــــــــــــوهایم

                    در مقابـل ِ طـــــوفان چشـــــــــــــــــــم هایت

                                                    تمــام ِ مردانگــی هایت را به یغمـــــا ببــرد

بگـذار عشـــق بـازی ِ

                       نگـــاه تــ ـــو و تــار ِ مـــوهای ِ مــــ ـــن

                                             ملــــودی ِ رویــــای ِ شبــــانه ی ِ مــا را بنــوازد

مثــل ِ پیچــــک ها

                     بپیـــچ بـر گلبـــــرگ های تَـنَــم

هُـــرم نفــس هایت را می خواهـــم

                        آن زمـان که لبــانت را بـرگردنــــم می گــذاری

                                          و با تمـام وجـــود عطـر تنــم را نفـــــــس می کشـی

لمــس ِ گرمــی ِ تنـت

                 سَـر بـُرده از بـــــازوان ِ مـن , آغــــوش را

نزدیــک تر بیــا ...

                      آرام کـن ایـن دل ِ سَرسپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده ی ِ عـــاشق را

آرام کـن التهــــاب ِ دردی را

که در وادی ِعشـق بـارها و بـارها می ســوزد

نزدیــک تر بیــا ...

                        نزدیـک تر بیـا مـــاه شـب های دلتنگـــــــــــــــــــــــــــــــــی ِ مــن

که مـــاه عکـس ِ تــــوست در آب

                   و آب , آیینــه ی ِ دل ِ مـــــن در خــواب

و خــواب های ِ مــن

                            رویـــــاهـای ِ محـــــــــــــ ـــــــــــــــــــال ِ تمــام ِ شبانـــه هایم

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 20 فروردین 92 ساعت 11:31 توسط فاطیما مسافر احسـاس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30