دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی مناینجــا به وقـــــــــت ِ فصــــــل ها

                                          بهـــار اسـت ...

خــانه تکانــی دل , پــایـان یافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

و مــن ...

                زیـر سقــف آبــی ِ ایـن آسمــــان

                                                       و پــای بـر روی ِ خاکــی ایـن زمیـــــــن

در آستـــانـه ی ِ

                 آغـــاز ِ فصلـــی سبـــز

در آغـــوش ِ خـــــــــــاک ی , که از آن خلــــق شــدم

زنــــانگـی هایم جوانـــــــــــه زده انـد

                       شکوفــــه داده اسـت احسـاســـاتم

                                         و گـل کــرده اسـت عشـــــــــق در باغستــان  ِ دلـــم

حلـــول کـن بهــار...!!!

حلـــول کـن بـر لحظــــه های خستــــــــــــــــــه ی زرد

                                      مـرا ببـر به جنــون رویــش سبـــز یکـــــــــــــ رویــــا

آنجـا که پیلــه ی رویــــاهـا

پـــــــــروانه ی خـوش رنــگ ِ واقعیـــــــــت می شونـد

با تـن پوشـــی از جنــس ِ بنفشــــه ها

مـرا ببــر به فصـــل ِ گــــــــــرمی ِ یکــــــــ آغـــــــوش

                                                مـرا ببـر به قعـــــر ِ خــواب ِ یکــــــــــ خیـــال

آنجــا که جویبــار ِ خیـــال ُ ســراب

دریـــای ِ آرام ِ یکـــــــــ واقعیــت ِ محــــــض می شـود

با لــب هایی از جنـــــــس ِ آفتــــاب

                                            تَـــن ِ عــاشق ِ مـرا ببـر

                                                                 به داغِــــی  ِ یکـــــــ بوســـــــه

آنجـا که بوســـه ها در چمــن زار تخــت ِ ارغــــوانی ام

                      مـــوسیقـی عشــــق بــازی ِ یک آرزوی ِ دســت یافتنــی می شـود

اینجـا به وقــــــت ِ فصـــــل ها

                                      بهـــار اسـت ...

                                                            هیــــــــچ اتفاقــــی نیفتــــاده اسـت

فقــط و در مــــــــــن ...

                        چیـزی شبیــه یکــــــــ امیــــــــــــد

                                                             چیـزی شبیــه یکــــــ لبخنـــــــــــد

                           چیـزی شبیــه یکـــــــ احســـــاس

و چیـزی شبیــه یکــــــ آرامـــــــــش

                       جوانــه زده , شکوفــــه داده , گــل کــرده , و میـــوه داده اسـت

که به گمــانم ســـایـه ی ِ حضـــور ِ

                          خالـــق ِ بهــار و بهــــاران اسـت

کنـار آب و آیینـــه

هفــت سیـن امسال را با سیــن هـای ســـــــــــــاده ی زندگـــی می چینــم

قــرآن را پیـش رویـم می گـذارم

                            و زیـر لــب زمزمــــــــه می کنـم

یا مُقَلِـــب القُلـــوبِ والابصـــار

                                   یا مُدبّـــر اللیـــل و النَهـــار

یا محــوّل الحَــولِ وَ الاحـــوال

                                        حــوِّل حالَنــا الـی اَحسَــــــــــــــــــــــــــنِ الحـــال

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

بهـــارتـون پـر از شکوفـــــــــه های شـــــــــــادی و لبخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنوشته شده در 1 فروردین 92 ساعت 01:35 توسط فاطیما احساس آبی |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30