دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

روزهــــــا ...

                  روزهــای پایانـــــی ِ ســـــال اسـت

زمستـــــان ...

چمـــــــــــــــــــدان هایش را بستـــه , و ســـ ــــردی هایش را زیـر بغــل گرفتـه اسـت

پرستــــــــو های مهاجـــر ...

                در حـال ِ بازگشــــــت به آشیـــانه شـان انـد

هـــــــوا ...

              بــــوی ِ شکــــوفه می دهــد

بـــاد ...

در گــوش ِ پنجـــــــره ها نــوای ِ بهــــار را زمزمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه می کنـد

قطــــــــار ِ یک سالــــه ی ِ دل ...

                         با یک بغـــل خاطــرات ِ راه

                                   در حــال رسیـــدن به ایستگـــــــاه ِ پـایــانــــ ـــــــی ست

در مسیـــر پـُر تلاطــم خاطـــره ها

جــــایـی فراســـــــوی ِ

                          رویــــا و خیــــ ــــال

                                               واقعیــــــت و ســـ ـــراب

چه زیبـــــــا گذشـــت

           مــــرور ِ لحظـــــــات دلدادگـــــــی

                                      لحظـــات ِ عاشقــــانـه زیستـــن

                                                      تکـــــــرار خاطـــره های خــــــــــ ــــوب

و چه سخـــت گذشـــت

             عبـــــــور از مسلــخ ِ تنهــــایـی

                              تسکیـــن قلـــب های زخـــــم خـــورده

                                                    تمکیـــن عشــــــــــق های تــرک خـــورده

و ...

چه آرام شــد ایـن لحظــــه های پـایـانـــی ِ ســـال

                          وقتـی دانستــم حقیقــت ِ عشــــق ِ بــی ادعـــای ِ تــ ــو را

بــــاور دارم

             یکـــــــــــــ دریچـــه

                                یکـــــــــــــــ روزنـــه

                   کــــافـی ست بـرای رسیـــدن به تــــ ـــو, بـرای رسیــدن به مـــ ـــــن

بـرای نزدیکــــی ِ مــن و تـــو و رویــا

                                          بـرای رســـوخ در قلـــب های هــــم

بـرای رســــوب در عشـــــــق ِ دیرینــــه ی هـــم

                                           بـرای رسیــدن به تمــام خوبــی ها

و بــــاور دارم زیــن پـس

                          در تمـــام روزهــــایی که بـاهـم و بــــــی هـم خواهیــم گذرانــد

عشـــــق ِ آسمـــانی ِ هـم خواهیــــم مانـد

گــرچه پـایـــان راه

                       فـــــــراق ی ست پُـر از آرزوهـای محـال

چـرا که عشـــــــ ـــــق ...

حــــرف های عاشقــــانه ای نیسـت که همـــه می داننــــد

دوســت داشتنـــی ست که دیگــران نمی تواننـــــــــــــــــــد

                 و مــن و تــــــــو توانستیــم بهــــم اثبــات کنیــــــــــــــــــــــــــــــــــم ...

بیــا کنــار جــــــــــــــاده

                  با احســـــاس آبــی نیلوفــــر

                                لــب ِ دلتنگــــی  ِ راه بنشینیـــم

شـــاید عبــور ِ خـــــدا

                           مـا را برســــاند به جـایی که به آن تعلــــــــــــق داریـم

زیـرا او همـان بـــی همتــــــــــایـی ست

        که آدم هـا را به دلیلـــی وارد زندگـــی مـا می کنـد

                                                               و به دلیلـــــــــی آن ها را خــارج

زیـرا او هــمان خـــــــــــــــــــدایی ست

که شبــی بـــــــی بهـــانه تـر از قطـــره های بــــاران

و شگفــت انگیــزتر از آبــی ِ آسمــــان

                                    بــــاران ِ عشـــق را را بـر دل هـــــای مــا بارانـــــــــد

مـــ ــن یقیـــن دارم

                             پـایــان راه هـر چـه باشــد

                                                               وصـــال یا فـــــــــــراق

مــن و تـــو " مـا " ی کتیبـه ی عشــــق خواهیـم مانـد

با یک کوچــه بــاغ

                       پُـر از خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ِ تلــخ و شیریـــــن

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـودمنوشته شده در 24 اسفند 91 ساعت 12:25 توسط فاطیما احساس آبی |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30