دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
روزهـــــا با آه گذشـــت

                               شــب هـا با حســـــ ــــــــرت سپــری شــد

مــــاه هـا با درد طـــی شــد

                            و اکنـــون سالهـــــاست که با دلتنگـــــــــــــ ـــــــــــی می گـذرد

لحظــه هایی که بـــــــــــی تــو

                                  با یــاد ِ تـــ ــو می گـذرد

زمستـــانی دیگــر از راه رسیـــــد

                                  و بـاز مـ ـــن در سومیـــــــن مـــاه َ ش

بـاری دیگـر از فصــل کــــــوچ ِ تـــو می نویســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

تــویی که

             تکیــه گــاه بـــــــــــــی کسـی هـایم بــودی

تــویی که کودکـــــــی هـایم

                       با مهربــــانی هـایت گذشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــویی که نوجـــــــوانی ام

                        با بزرگـــی ات به بلــــــوغ رسیــد

و تــویی که جــــــــوانی ام

با حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ِ همراهیـــت عقیــــم مــاند

آری تــ ــو را می گویــم

                             ای نازنیــن پــــــــــدرم

سالهــــاست خیــره به آسمـــــان ها

                              چشــم به راهـــــــــم که بـاز می گــردی

و زمستــان دلتنگــــــی هـایم را

                                      بهـــاری پُر از ترنـــــــــــــــــــم ِ حضــــورت می کنــی

مـــن با تـــــو پُـرمی شــوم

                                از ستــــاره و نـــــور

                                                از ماهتــــاب ِ حضـــــور

امـــا ...

می دانــم انتظـــــــــار ِ بیهــــوده ای ست

تــ ــو به اندازه ی ستـــــاره ها از مــــــــــــــــــــــــن دوری

                                                                       دور امـــا نزدیکـــــــــــــــ ...

مــن ایـن انتظـــــــار را دوســت دارم

                                همچــون کویـــر که همیشــه در انتظـــار بــــــــــاران اسـت

و هـر شـب ...

می خوابــم در بــاران اســم تـــــ ـــو

و بیـــدار می شـوم بــــــــــــــی تـــــو

با صــدای ِ پـای اشـــک هـایی که خبـر از کـــــــــــــــــــوچ ِ همیشگـــی تـــو می دهنــد

امــــــروز ...

با دستـــانی مملـــــو از عطـر آلالــــه ها

                      با چشمـــانی سرشــار از داغ ِ شقــــایق ها

                                                                            به دیدنتـــــــــــــ می آیــم

و به تــو خواهــــــم گفــت

                    مهربـان پــــدرم !!!

تــــ ـــو بــدون تـا و بـرای همیشــه

                     بـرای مـــن سبـزتـــرین و بــی همتـــاترین پـــــدر دنیـا خواهــی مـاند

که یـــــادت را

                   سبزینـــــه ای در خاطــرم خواهــــــــــــم کـرد

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 10 اسفند 91 ساعت 01:02 توسط فاطیما احساس کن |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30