دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ...

                           مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهــری خامـــوش

دلــــم تنـگ اسـت ...

مثـل آسمـــــــــــــان ِ بــــــی ستــاره ی ِ شـب ی ِ زمستــــــانـی

                                                                      حــال ِ دلـــــــــــم خـــوب نیســت

ای آرام جــان ِ لحظـه لحظــه های ِ تنهــــایی

                                بیـا تا کمـی بـا تـــو صحبـت کنـم

ایـن روزهـــا ...

خستـــه و بـی حوصلــــــــه ام

                                   دستـــم دل به دل ِ نوشتـــن نمی دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

درگیـــــــــرم ...

با خــودم , با دنیــا , با سرنوشـــت , با قسمـــــت

با آدم هــایی که خـود را انســـــــــان می خواننـد

                                                            اما بــــــویی از انســـانیت نبـــرده اند ...

با دوستـــــــــــــی هایی که رنگـــــــ باختـــه انـد

با مهربـــــــــــــــانی هایی که پَـر پَـر شــــده انـد

                                        با عشــــــق هایی که در ایـن زمـــانه ی ِ بــــــــــی رحـم

احســـاست را نـــــــــــــــــادیده گرفتــه اند

                                          قلبـــت را شکستـــــه انـد

صداقـــــت ها و وفـــــاداری هایت را به هیـــچ گرفتـــه انـد

                                                         و اعتمــــــاد را زیـر ســــــوال بــرده انـد

ایـن روزهــــا ...

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

                                نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشتد

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن,  مثـل اسفنــــــد

                                              مثـل ایـن زمستــــ ـــــان

احســــــاسـم یـخ زده

آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه اند

                               امیــــدم  زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســـــاسم دفــــن شـده اسـت

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم

                               و نه از رفتـــــن ی غمگیــن

ایـن روزهـــا  پــُر از سکـــــــــوتـم

                                          سکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ی  پُـــر از فریـــــاد

امــروز ایـن سکـــــــوت پــُر فریــاد را

ایـن " آه " هــا را

                       ایـن درد و دل هــا را

                                              آورده ام پیــش ِ تــ ــــو

تــویی که در کتـــاب ِ آسمــــانی ات

نوشتـــه ای

                  " قُـل هُــوَ اللـهُ اَحَــد "

                                                                بگـــو اوســت خــدای یگـــــانه ....

پـس می گویــــم به تــو

                           ای خـــــدایـی که همچــون مـــــن

                                                            تنهــــایی هـایت را فریـــــاد می زنــی

می خوانَمَــــــت به نــام

                           پـس بشنـــــــــــــــــــــو آه هــای ایـن دل ِ شکستــه و خستـــه را

و اجــابـت کـن " اِهــدِنـا الصِـــراطَ المُستَقیـــــم " را

هـــــــدایت کـن مـرا

                     به همـان راهــی که برایــم بهتـــرین اسـت

                                                             راهــی که برسـد به آغـــــــــوش تــو

خستــه ام ...خستـــــه ...

به مــن جـــایی بــــــــــــــــــــده آنجـا

                                               حـــــــــوالی ِ ابـــرها

دیـوار به دیــوار ِ کلبـــه ی ِ ستــــاره ها

                                                 آنجـا که همـــه جـا نـــــــــــــور است و نگــــار

می خواهـم بخوابـــــم

                           می خواهـــــــــــــــم در آغــــوش ِ گــــــــرم ات آرام گیــرم

می خواهـم با تـو عشـــــــــق بـازی کنـم

                                             عشـــــق بـازی ای از جنــــــــــــس ِ راز و نیـــــاز

دلــــم گرفتــــه ...

                      دلـــــم تنگــــــــــــــــــــ اسـت

دلــــم پـــرواز می خواهـد

                                   از زمیـن و آدم هـایش دلگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

می دانــی ؟!

آن روز دروغ گفتــه بــــــــودم

یعنـی گفتــه بــودم حـــال ِ مـن خـــــــوب اسـت

                                                         امــا تــ ــو بــــــــــــــــــــــــــــاور نکـن

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 1 بهمن 91 ساعت 13:20 توسط فاطیما احساس کن |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30