تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - لیــاقَت

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
نقـــــاش شــدن

                   نقـــــــاشـی کــردن

رنگــــــــــــــ هـا را بـر روی ِ بــــوم نقــــاشـی ات رقصـــــــــانـدن

                                                                           هُـنــــــ ــــر می خواهـــــد

خندیــــــــــــدن

          لبخنـــــــــــــد زدن

به وَجــــــــــــــــــــــــــــد آوردن ِ انســـان هـا تا اوج ِ یک خنـــده

                                                                            شــــ ــــوق می خواهـــــد

نوشتـــــــــــــن

                شاعـــــــــــر شــدن

به تصویـــــــــــــــــــــر کشیــدن ِ واژه هـــایی  دَرهَــم و بَـرهَـــم

                                                                            ذوق می خواهـــــــــــــــد

امـــا ...

نقــــــاشـی ِ لحظـــه های ِ یکــی شـدن

                                لبخنــــد ِ شیریـــن لــــب هـای ِ یکــی شـدن

مخــــاطـب خــــاص ِ نوشتـــــه هـای ِ یکــی شـدن

ضمیـــر ِ منفصـــل ِ " تــ ـــو" فعـــــــــــــل های ِ ماضــی و مضــــارع یکــی شـدن

نشستـــن در

             واژه واژه هـــــای ِ

                               یک دل نوشتــــــــــــــه

تمــام ترانــــه ها و عاشقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه های ِ یکــی شـدن

پیچـــک ِ احســاس ِ

                     دیـــوار ِ دلــی را لمـــــــس کـردن

                                                     مَســـت  نرگــــس ِ مــــوهـای ِ یکــی شـدن

مُـــــــــــــــــــرداب ِ

                          تــَن ِ نبلوفـــــری ِ یکــی شـدن

کیـــش ِ شیطنــــت هـای ِ یکــی شـدن

                                               مــــات ِ نگــاه ِ آهـــــــوی ِ چشمــان ِ یکــی شـدن

جویبـــار ِ خیــــــــــــــال ِ یکــی شـدن

                         رویــــــای ِ هـر شــب یکــی شـدن

مــــاه ِ شـــب های یکــی شـدن

                                                 ماهتــــاب ِ شبانــــــــــــــــــــه های ِ یکــی شـدن

عُریـــان دیـــدن ِ جسمـــی ِ که

                                در اســـــارت ِ تَـــن تـوست

عُریـــان کـــردن ِ روحـــی که

                            در تَمَلُـــــــــــک ِ روح تــوست

                            شقـــــایـق وار در بستَـــر ِ دشـــت ِ یکـی عشـــــــــق بــازی کـردن

به بلــــــوغ رســاندن ِ

مـــــــــردانگـی و زنـــــــــانگـی  تا اوج عشــــــــــــق

گـُـــــم شـدن

               در جنگـــل ِ آغــــــــــوش ِ یکـی

                         چیـــدن ِ تمشـــــک هـای ِ وحشــی بوســـــــــه از لبــان ِ یاغــی اش

سیـــراب ِ چشمـــه ی ِ چشمــــــانش

                                         و مـــست ِ شـــراب ِ نگــاهَ ش شـدن

یــاس ِ احســـاس ِ یکـی را بــــوییـدن

و مســـــت شـدن تا جوانــــه های ِ یک عشــــــــــــق

                                                                لیـــــــــــــــــــــــــــاقـَـت می خواهـــد

آری ...

لیـــاقــَت می خواهـــــد

                         بــــــودن در ترانــه های مــــ ـــــــن

                                                           که احســــــــــاس را تا لمــس یک واژه

شــــوق و ذوق و هُـنـــر مــــــــــن

                                               در نوشتــن ِ

تک تک ایـن ترانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ها می کنـد

  فاطیمــا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم

نوشته شده در 13 دی 91 ساعت 13:58 توسط فاطیما احساس کن |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30